Utvalt

Nominera till mandatperioden 2023-2026

Nu närmar vi oss en ny mandatperiod för våra många samverkansråd och övriga grupper. Det är dags att nominera inför 2023-2026! Råden kommer att utses på ordförandestämman den 3 oktober 2022.

OBS! Personer som för närvarande sitter i ett råd och vill fortsätta där ska nomineras om på nytt.

Nomineringar ska innehålla:

 • namn
 • kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress, postadress)
 • vilken grupp personen nomineras till
 • motivering (vilka kompetenser och erfarenheter hos den nominerade som gör den lämplig för uppdraget)
 • namn på den som har nominerat

Personen som nomineras ska ha godkänt att personuppgifter enligt ovan får behandlas av Funktionsrätt Stockholms län och Funktionsrätt Stockholms läns valberedning.

Nomineringar ska vara kansliet tillhanda senast den 30 juni 2022.

Skicka nomineringar till info@funktionsrattstockholmslan.se eller till Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 112 38 Stockholm.

Nominera till nedan grupper

Samverkansråd och resursgrupper

 • Regionstyrelsen
 • Regionledningskontoret
 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)
 • Trafikförvaltningen
 • Resursgrupp Färdtjänst
 • Resursgrupp Tillgänglighet (Land och sjö)
 • Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)
 • Locum
 • Kulturförvaltningen
 • Centrum för hälsodata
 • Digitalisering

Övriga grupper

 • Bidragsgruppen
 • Hjälpmedelsgruppen
 • Läkemedelskommitténs brukarråd
 • Läkemedelskommittén
 • Patientnämnden
 • Trafikverket

Interna grupper

 • Arbetsmarknadsgruppen
 • Utbildningsgruppen
 • Referensgruppen barn, unga och deras nära anhöriga

Bilagor

Nuvarande råd 2022
Modell för samverkan
Beskrivningar av de olika grupperna

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlar in erfarenheter av specialistpsykiatrin

Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att utreda den framtida avtalsstrukturen för specialistpsykiatri för vuxna i Stockholms län. Inom ramen för uppdraget samlar de in information och erfarenheter från funktionsrättrörelsen.

Därför ber vi er medlemsföreningar med samlad erfarenhet av den psykiatriska specialistvården kopplat till en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning att inkomma med svar på frågorna nedan:

• Finns det något område inom den psykiatriska specialistvården som ni, i egenskap av personer med funktionsnedsättning, upplevt att ni inte får likvärdig vård som övriga vuxna befolkning i Stockholms län, i så fall vilket? Utveckla gärna.
• Upplever ni, i egenskap av personer med funktionsnedsättning, några särskilda behov när det gäller den psykiatriska vården som inte tillgodoses av Region Stockholm idag, i så fall vilka? Utveckla gärna.
• Har ni förslag på hur den psykiatriska specialistvården bör vara organiserad för att möta dessa eventuella behov?

Funktionsrätt Stockholms län bjuder också in till ett digitalt möte den 31 augusti klockan 15.00 – 16.00 där det finns möjlighet att lyfta synpunkter muntligt. Anmälan till mötet sker genom att skicka namn, mejladress och förening på den som vill delta till Salina Debessay på mejladressen nedan.

Senast den 9 september är det möjligt att skicka in synpunkter skriftligen, som vi sedan sammanställer och skickar till ansvariga för projektet på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Anmälan till digitalt möte den 31 augusti, och/eller skriftliga svar på frågorna skickas till ansvarig intressepolitisk handläggare på Funktionsrätt Stockholms län:

Salina Debessay
salina.debessay@funktionsrattstockholmslan.se

Välkomna att höra av er om ni har några frågor!

Positivt besked för BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter

I november fattade hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslut om att avbryta upphandlingen av psykosocial habilitering med Bosse, Råd Stöd & Kunskapscenter. Förvaltningen skrev i sitt beslut att de avsåg att förlänga nuvarande avtal till 2023-12-31 för att sedan hänvisa till sin egna ordinarie verksamheter. Detta beslut har kritiserats av funktionsrättsrörelsen, bland annat genom en skrivelse till beslutsfattande politiker, samt i samverkansråden.

Efter att beslutet fattades har Funktionsrätt Stockholms län lyft frågan bland annat i samverkansråden med Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) och med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Målet har varit att säkerställa att det viktiga behov som BOSSE Råd stöd & kunskapscenter fyllt ska finnas kvar, ifall tjänsterna ska flyttas till primärvården och BOSSE läggs ner. Läs vårt inlägg om SLSO och vårt inlägg om HSF.

Nu har politiker i hälso- och sjukvårdsnämnden fattat ett glädjande beslut: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att undersöka hur ett IOP (idéburet och offentligt partnerskap) med BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter skulle kunna utformas, för att se till att verksamheten kan fortsätta efter att avtalet går ut.

Läs mer om beslutet på BOSSE Råd stöd & kunskapcenters hemsida.

Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 24 maj.

Vårens samverkan med regionstyrelsens politiker

Detta är en sammanfattning av de tre senaste samverkansråden med regionstyrelsens politiker, den 22 april, 20 maj och 16 juni. På bilden: Vår 2:a vice ordförande Lennart Håwestam och ordförande Annika Hässler utanför landstingshuset.

Den 22 april var det dags för det första fysiska samverkansrådet med regionstyrelsens politiker sedan pandemin startade. Mötet ägde rum i Landstingshuset och gästades av kommunikationsdirektören på Region Stockholm, Hanna Brogren. Hanna Brogren informerade om sitt uppdrag att förtydliga Region Stockholms varumärke, och skapa en enhetlig kommunikation för regionens olika verksamheter. Målet är att det ska vara lättare att orientera sig, och veta när Region Stockholm står för något.

Våra representanter lyfte sambandet mellan kommunikation och tillgänglighet, och att det är viktigt att informationen är tillgänglig även när Region Stockholm upphandlar tjänster och produkter. Projektet, som till stor del handlar om visuell kommunikation, har kommit en bit på vägen, och beräknas vara genomfört om ett år. Bland annat ska det tas fram en ny hemsida till regionen, och riktlinjer för olika delar av regionens kommunikation.

Den 20 maj hade samverkansrådet besök av Region Stockholms HR-direktör, Ulrika Sundquist, som berättade om de HR-uppdrag som finns i regionstyrelsens verksamhetsplan. Målen är att:

 • Regionen ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare.
 • Regionen arbeta mot en hälsofrämjande arbetsmiljö sett till ökad trivsel, förbättrad hälsa, minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning.
 • Regionen ska utveckla möjligheten att fortsätta arbeta efter 68 år.
 • Regionen ska utveckla möjligheten för bisysslor för anställda.
 • Regionstyrelsen ska följa upp införande av Region Stockholms riktlinjer mot kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier (RS 2019–0046).

Funktionsrätt Stockholms län framförde bland annat vikten av insiktsutbildningar som vi arbetar mycket med, som ett sätt för personal att skapa en större förståelse för olika funktionsnedsättningar. Vi framförde också att det är viktigt att regionen skapar bättre förutsättningar för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna arbeta i regionens verksamheter. Just nu genomför regionen en fördjupad analys om sjukfrånvaro i regionens egna verksamheter (det vill säga verksamheter som inte är upphandlade eller sker utanför regionens regi), och baserat på det ska regionen genomföra riktade insatser för att motverka sjukfrånvaron. Högst sjukfrånvaro finns bland skötare och undersköterskor.

Den 16 juni ägde terminens sista samverkansråd med regionstyrelsens politiker rum. Mötet ägnades åt två frågor som respektive parti fått förbereda och besvara under mötet. Den första frågan var vad partierna vill göra för att utveckla samarbetet med funktionsrättsorganisationerna, och den andra hur regionen ska göras till en attraktiv arbetsgivare.

Det fanns en stor enighet bland politikerna att behålla samverkansråden i sin nuvarande form, samt att stärka föreningarnas roll att komma in tidigt i beslutsprocesser. På frågan om hur Region Stockholm kan bli en bättre arbetsgivare lyftes insatser för att stärka arbetsmiljön, så att fler ska vilja arbeta för Region Stockholm.

Hur ofta ska samverkan ske?

En viktig fråga som diskuterats under våren är hur ofta samverkan med regionstyrelsens politiker ska ske. Ordförande i samverkansrådet har framfört att det med start i höst kommer att ske två möten per termin, till skillnad från tidigare 1 gång per månad.

Detta sker med hänvisning till brist på resurser hos Region Stockholm, och att de inte har möjlighet att administrera fler möten. I det avtal som beskriver hur ofta samverkansrådet ska sammanträda står minst fyra möten per år, rutinen har sedan flera år tillbaka varit att träffas en gång per månad med undantag för sommarmånaderna. Det finns en stor enighet både bland politikerna och funktionshinderorganisationerna i samverkansrådet om att mötena bör fortsätta ske med samma antal möten som skett fram tills nu.

Frågor och minnesanteckningar

För frågor om samverkansrådet med regionstyrelsens politiker är du välkommen att kontakta:
Annika Hässler, ordförande i Funktionsrätt Stockholms län och samordnare för samverkansrådet med regionstyrelsens politiker, eller Salina Debessay, intressepolitisk handläggare.

Vi har tyvärr inte fått protokollen / minnesanteckningarna från dessa möten än, men när de är färdiga kommer vi att lägga upp dem under minnesanteckningar.

Nästa samverkansråd med regionstyrelsens politiker är den 23 september.

Inför skydd mot hatbrott!

Vår motsvarighet på det nationella planet, Funktionsrätt Sverige, har skrivit en debattartikel i ETC om behovet av ett skärpt rättskydd mot hatbrott för personer med funktionsnedsättning. Artikeln är skriven tillsammans med Civil Rights Defenders, Fonden för mänskliga rättigheter, Independent Living Institute, ILI och Brottsofferjouren.

I Funktionsrätt Sveriges valenkät svarar alla partier utom Socialdemokraterna och Moderaterna ja på frågan om de vill stärka lagstiftningen så att personer med funktionsnedsättningar skyddas mot hatbrott, på jämlik grund med andra diskrimineringsgrunder.

Debattartikel: skydda funktionsnedsatta mot hatbrott

Remissvar: förändringar i SL-trafiken

Funktionsrätt Stockholms län har besvarat den årligen återkommande remissen från trafikförvaltningen, ”Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23)”.

Vi har som vanligt bjudit in våra medlemsföreningar att tycka till om remissen. Funktionsrätt Stockholms län har i sitt remissvar tryckt på perspektivet mänskliga rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, samt att det saknas en funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB i förslaget.

Vi har påkallat vikten av att alla ska hinna med att byta trafikslag, till exempel mellan tunnelbana och buss samt att kunna ta hiss i samband med byten. Vi har också ställt oss kritiska till att det vid trafikomläggningar ofta utgår från den normativa resenären, det vill säga en resenär utan funktionsnedsättning. Vi har belyst att det finns olika slag av tillgänglighet och behov när det gäller skyltning, ersättningstrafik, hissar och att alla inte kan använda sig av digitala tjänster. Funktionsrätt Stockholms län har efterfrågat en tydligare koppling till de globala målen i Agenda 2030. I förslaget finns även bra exempel på att funktionsrättstänkandet varit med då olika intressen knyts ihop.

Läs vårt remissvar här.

Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Kulturförvaltningen i Region Stockholm har haft i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi som knyter an till den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 och den övergripande målsättningen om en god livsmiljö för länets invånare.

Strategin lanserades under våren 2022. Funktionsrätt Stockholms län har gjort ett omfattande remissarbete och varit med och lämnat synpunkter och förslag på förbättringar på den nya Folkbildningsstrategin. Resultatet blev att många av våra förslag har tagits med i den slutgiltiga versionen.

”Folkbildningen gör skillnad både för individer och samhälle och bidrar på många sätt till en god livsmiljö. Nu har vi i bred samverkan tagit fram en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen som hjälper oss i arbetet med att skapa en jämlik, attraktiv och stark region,” säger Cecilia Elving (L) kulturnämndens ordförande i Region Stockholm.

Fyra inriktningsområden i Folkbildningsstrategin

I strategin har fyra prioriterade inriktningsområden identifierats för att långsiktigt bidra till strategins övergripande målområden.

 • Stärka och utveckla demokratin
 • Bredda intresset för, och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna skapandet
 • Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor
 • Utveckla arbetet för ökad inkludering och tillgänglighet.

Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionenn (pdf)
Om folkbildningsstrategin på regionstockholm.se

Framgång i påverkansarbetet

Ledamöterna i Locums samverkansråd fick tidigare i år prova ut och ha synpunkter på möbler som kommer att finnas i sjukhusmiljö, i väntrum och i caféer i anslutning till sjukhus. Nu har tillverkaren Green Furniture Group lyssnat på våra förslag till ändringar. Detta har inneburit bland annat att armstöden har justerats på sofforna; de har gjorts bredare och har även stängts i bakkant för att undvika olyckor, då det annars fanns risk att personer kunde fastna i armstöden med kläder eller väskhandtag.

Specialistpsykiatri och sjuktransporter

Den 2 juni hölls vårterminens sista samverkansråd med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Vi träffades digitalt, och mötet leddes av Linda Jakobsson som är kanslichef på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Psykiatri

Mötet gästades av Maria Andersson och Andreas Falk, som var på plats för att prata om psykiatrin. De informerade om vad som är på gång inom specialistpsykiatrin just nu. Bland annat arbetar de just nu med en uppföljning inom specialistpsykiatrin.

De berättade också om ett utvecklingsuppdrag som de har, som är baserat på 17 politiska uppdrag. Bland annat har de arbetat med vårdutbudet för barn och unga vid psykisk ohälsa. De informerade också om att det är högt tryck inom vuxenpsykiatrin och att de bedömer att det finns risker för längre väntetid.

Under mötet lyfte Funktionsrätt Stockholms län frågan om hur planeringen ser ut inför att avtalet med BOSSE Råd Stöd & Kunskapscenter inte förlängs och att ansvaret ska flyttas över till primärvården. Vi fick till svar att förvaltningen arbetar med att se över hur detta ska lösas, och att ett svar kommer att skickas till hälso- och sjukvårdsnämnden i september. Uppdatering: politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har beslutat om fortsatt samarbete med BOSSE och utreda tecknandet av ett IOP- avtal. Ta del av beslutet på BOSSE:s hemsida.

Ny upphandling av sjuktransporter

Mötet gästades även av Britt Stålhandske från enheten prehospital vård, samt Anneli Jonasson, som är ansvarig för sjuktransporter. De informerade om en kommande upphandling av sjuktransporter. Det nuvarande avtalet löper till nästa höst, september 2023. Nu är de i början av ny upphandlingsperiod och önskar att vi funktionsrättsorganisationer kommer med synpunkter kring det. Framöver kommer vi att få mer information om upphandlingen, och möjlighet att lämna synpunkter senast 15 augusti.

Särskilt medicinskt omhändertagande, SMO

Den sista gästen på mötet var Christoffer Bernsköld, biträdande avdelningschef på enheten för allmänmedicin. Christoffer informerade bland annat om att det har införts ökade krav på att vårdcentraler måste ha tillgång till psykolog.

Funktionsrätt Stockholms läns ordförande, Annika Hässler, ställde bland annat en fråga om hur det går med projektet särskilt medicinskt omhändertagande, SMO. Christoffer svarade att det är ett uppdrag som funnits sedan innan pandemin, men som inte varit möjligt att starta under pandemin. Framöver är tanken att fyra vårdcentraler ska få SMO-uppdrag i höst, som en test.

Nästa samverkansråd med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är den 15 september. Om du har medskick till samverkansrådet med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som rör övergripande och gemensamma frågor, är du välkommen att kontakta:
Lennart.hawestam@funktionsrattstockholmslan.se, andra vice ordförande, eller
Salina.debessay@funktionsrattstockholmslan.se, intressepolitisk handläggare.

Minnesanteckningar och bilagor från mötet

Varför bli förtroendevald?

Vad är roligast med att vara förtroendevald och vilka kunskaper behöver du?

Vi frågade Carina Pahl Skärlind, som är vår representant i samverkansrådet med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), och i hjälpmedelsgruppen med Hälso- och Sjukvårdsnämnden och Brukarråd för Hjälpmedel.

Är du intresserad av att bli representant i ett samverkansråd? Se till att din förening nominerar dig innan den 30 juni! Mer nomineringsinfo här!