Funktionshinderråd

FHR – Funktionshinderråd i kommunerna

Funktionshinderråd eller motsvarande (kallas även tillgänglighetsråd eller handikappråd) är samverkansorgan inom kommunen, där funktionshindersrörelsens representanter är med och påverkar att funktionshindersaspekter beaktas i alla sammanhang, när det gäller planering av verksamhet och inriktning inom kommunen. Varje kommun har egna regler för FHR och beslutar också om sammansättningen (antal representanter från handikapprörelsen).

Mandatet är på fyra år, utom för Lidingö, som väljer FHR varje år. För de kommuner som inte har ett lokalt HSO hämtar Funktionsrätt Stockholms län in nomineringar från medlemsföreningarna och sammanställer dem till kommunerna. Dessa beslutar slutligen vilka ledamöter som ska ingå i FHR.