Stadgar

Våra stadgar

Funktionsrätt Stockholms läns stadgar är de bestämmelser som reglerar vår verksamhet. Det är årsmötet som har beslutat om stadgarna.

Stadgarna som pdf.


Stadgar – Funktionsrätt Stockholms län

Antagna vid årsmöte 1994-04-25. Reviderade 1997-04-07, 1998-05-11, 2004-05-10, 2007-05-07, 2009-05-11, 2014-05-19, 2018-05-14 och 2021-05-17.

Kommentarer angående vissa paragrafers giltighet

Vissa paragrafändringar skulle få konsekvenser för några medlemsorganisationer som redan vunnit inträde i Funktionsrätt Stockholms län. Dessa paragrafer gäller därför inte organisationer som är medlemmar innan 2007-05-07. De aktuella paragraferna är:

 • §2 mom 1 punkt 2
 • §2 mom 1 punkt 3
 • §2 mom 1 punkt 7.

§ 1 Föreningens namn och ändamål

Mom 1 Namn

Funktionsrätt Stockholms län ska i dagligt tal benämnas Funktionsrätt Stockholms län. Funktionsrätt Stockholms län är en partipolitiskt, religiöst obunden och demokratisk förening för länstäckande organisationer inom funktionsrättsrörelsen.

Mom 2 Syfte

Funktionsrätt Stockholms län driver och samordnar de övergripande och gemensamma intressepolitiska frågorna. Målet är att uppnå ett samhälle för alla.

Mom 3 Uppgifter

Föreningens uppgift är:

 • att tillvarata medlemsorganisationernas övergripande och gemensamma intressepolitiska frågor i regionen.
 • att underlätta och stödja medlemsorganisationernas intressepolitiska arbete genom utrednings-, utbildnings- och informationsverksamhet.

Mom 4 Funktionsnedsättningsdefinition

Genom medlemskap i föreningen ansluter sig organisationerna till föreningens funktionsnedsättningsdefinition.

Verksamheten inom Funktionsrätt Stockholms län utgår från funktionsnedsättningsbegreppet. Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Funktionsrätt Stockholms län ansluter sig till den miljörelaterade funktionshindersdefinitionen som innebär att funktionshindret finns i miljön och inte hos en person som har en funktionsnedsättning.

§ 2 Medlemskap

Mom 1 Medlemskapsvillkor

Medlemskap kan beviljas länstäckande organisation som uppfyller följande villkor:

 1. att medlemmar med funktionsnedsättning har ett avgörande inflytande som återspeglas i styrelse och andra beslutande församlingar. Med medlem med funktionsnedsättning jämställs nära anhörig beträffande organisationer som arbetar för barn och när skäl föreligger på grund av funktionsnedsättningens art.
 2. att man har en demokratisk uppbyggnad och företräder 200 medlemmar
 3. att organisationen är representativ för den funktionsnedsättningsgrupp man företräder.
 4. att organisationen har en demokratisk uppbyggnad och arbetar normkritiskt.
 5. att man bygger på enskilda personers medlemskap med fritt tillträde för alla som uppfyller organisationens medlemsvillkor
 6. att man har intressepolitisk verksamhet inom flera samhällsområden, som till exempel hälso- och sjukvård, kollektivtrafik med flera.
 7. att organisationen ska vara länstäckande. Med länstäckande menas att man har medlemmar i fler av kommunerna inom Stockholms län samt att organisationen i övrigt är öppen för medlemmar från hela länet och att verksamheten vänder sig till personer boende i Stockholms län
 8. att även organisationer som inte är länstäckande men i övrigt uppfyller medlemskraven ovan kan beviljas medlemskap om särskilda skäl föreligger, om organisationen och dess verksamhet är öppen för medlemmar från flertalet kommuner inom länet.

Mom 2 Ansökan om inträde

Organisation som söker inträde ska redovisa stadgar samt verksamhetsplan, verksamhets- och ekonomisk berättelse för senaste verksamhetsåret.

Mom 3 Beslut om medlemskap

Årsmötet beslutar i frågor rörande medlemskap.

Mom 4 Uteslutning

Medlemsorganisation som bryter mot föreningens stadgar, skadar dess syften eller mål, ej längre uppfyller kriterierna för medlemskap i § 2 kan uteslutas efter årsmötesbeslut.

Mom 5 Beslut om uteslutning

Förslag rörande uteslutning kan komma från styrelsen eller som motion till årsmötet.

Beslut om uteslutning fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslutet gäller omgående efter det andra årsmötet.

Beslut om utträde fattas av årsmötet. Medlemskapet upphör den 31 december beslutsåret.

Vid obetald medlemsavgift utesluts föreningen genom styrelsebeslut per den sista december det år den uteblivna avgiften avser.

Mom 6 Medlemsavgifter

Medlemsorganisation erlägger avgift enligt beslut av ordförandestämma.

§ 3 Organisation

Föreningens beslutande forum är:

 • årsmöte
 • ordförandestämma
 • styrelse

Föreningens beslutande forum är strategiskt beslutande.

Till stöd för beslutande organ finns ett kansli. Kansliet leds av en verksamhetschef med operativt ansvar.

(Vad gäller revisorer se § 9)

§ 4 Årsmötet

Mom 1 Årsmötets status

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Årsmötet får fatta beslut i för medlemsorganisationerna gemensamma funktionsrättspolitiska frågor.

Årsmötet har dock inte rätt att uttala sig i frågor som rör en enskild medlemsorganisation om medlemsorganisationen motsätter sig detta.

Mom 2 Årsmötets sammansättning

Årsmötet består av en representant för varje medlemsorganisation, styrelsens ledamöter och ersättare, revisorer, årsmötesfunktionärer samt inbjudna gäster.

Mom 3 Yttrande-, förslags- och rösträtt

Endast medlemsorganisationernas representanter har rösträtt. Styrelsens ledamöter och tjänstgörande ersättare har dock yttrande- och förslagsrätt.

Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt i frågor som gäller föreningens ekonomi och förvaltning.

Årsmötet har i övrigt rätt att besluta att ge en person yttranderätt i viss fråga eller för hela årsmötet.

Mom 4 Kallelse

Årsmötet sammanträder på styrelsens kallelse under maj månad. Kallelsen utsändes senast två månader före årsmötets början.

Handlingar, inklusive valberedningens förslag, som ska behandlas ska vara ledamöterna tillhanda minst två veckor före sammanträdet.

Mom 5 Extra årsmöte

Extra årsmöte inkallas för behandling av särskilda frågor om styrelsen eller revisorer så beslutar eller om en tredjedel av medlemsorganisationerna så begär.

Andra frågor än dem som föranlett inkallande av extra årsmöte får ej behandlas. I övrigt gäller i tillämpliga delar samma regler som för årsmöte

Extra årsmöte ska hållas senast tre månader efter beslut härom.

Mom 6 Rätt att väcka förslag

Årsmötet behandlar av styrelsen väckta förslag samt motioner från medlemsorganisationerna.

Motion ska vara styrelsen tillhanda för beredning senast sista februari årsmötesåret.

Mom 7 Dagordning

Årsmötet ska på sin dagordning behandla:

 1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 2. Godkännande av röstlängd för årsmötet.
 3. Val av årsmötesfunktionärer
  • ordförande
  • sekreterare
  • två protokolljusterare
  • två rösträknare
 4. Fastställande av dag- och arbetsordning.
 5. Behandling av årsredovisning samt styrelsens verksamhetsredovisning för föregående verksamhetsår.
 6. Behandling av revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen under föregående verksamhetsår.
 8. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år. Ordförande och tre ledamöter väljs år ett, 1:e och 2:e vice ordförande, och en ledamot väljs år två.
 9. Val av tre ersättare för en tid av ett år.
 10. En auktoriserad revisionsbyrå väljs för två år och en lekmannarevisor respektive en revisorsersättare för denne väljs på två år. De sistnämnda med växelvis avgång.
 11. Val av valberedning.
 12. Behandling av motioner och styrelsens förslag.
 13. Fastställande av styrelsens arvoden.

Mom 8 Årsmötets beslutsregler

För alla beslut (utom i fråga om upplösning) samt vid val gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.

Val ska ske slutet om röstberättigad person begär det.

§ 5 Ordförandestämma

Mom 1 Ordförandestämmans status

Ordförandestämman är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ i funktionsrättspolitiska frågor. Stämmans arbete ska främst inriktas på frågor av gemensamt intresse för medlemsorganisationerna samt på övergripande och framtidsinriktade frågor.

Mom 2 Sammansättning

Ordförandestämman består av medlemsorganisationernas ordförande eller vice ordförande eller annan som organisationens styrelse utser.

Styrelsens ordförande och de båda vice ordförandena är också ordförande och vice ordförande vid ordförandestämman.

Mom 3 Beslut av ordförandestämman

Ordförandestämman äger rätt att fatta beslut i för medlemsorganisationerna gemensamma funktionsrättspolitiska frågor.

Stämman äger dock inte rätt att uttala sig i frågor, som rör en enskild medlemsorganisation, om medlemsorganisationen motsätter sig detta.

Ordförandestämman behandlar förslag från styrelsen samt funktionsrättspolitiska motioner från medlemsorganisationerna. Motion ska behandlas skyndsamt av ordförandestämman, dock senast inom fyra månader efter det att den kommit till föreningens kansli.

Vid ordförandestämma som äger rum senast under november månad behandlas verksamhetsprogram, rambudget och medlemsavgift för nästkommande kalenderår.

Stämman är beslutsmässig om minst 1/3 av medlemsorganisationerna är representerade.

Mom 4 Yttrande-, förslags- och rösträtt

Endast organisationernas representanter har rösträtt.

Vid lika röstetal avgör lotten.

Organisationernas representanter samt styrelsens ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare har yttrande- och förslagsrätt.

Revisorerna har yttrande- och förslagsrätt i frågor som gäller föreningens ekonomi och förvaltning.

Ordförandestämman kan ge annan person yttranderätt i viss fråga eller för hela sammanträdet.

Mom 5 Antal sammanträden

Ordförandestämman sammanträder på styrelsens kallelse minst två gånger årligen.

Kallelse och handlingar som ska behandlas utsändes senast två veckor före sammanträdet.

§ 6 Styrelsen

Mom 1 Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och tre ersättare.

Mom 2 Styrelsens status

Styrelsen är föreningens verkställande organ samt beredande organ till årsmötet och ordförandestämman. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för föreningens förvaltning och ekonomi.

Styrelsen leder föreningens löpande verksamhet och får, inom de ramar som årsmötet och ordförandestämman beslutat, fatta behövliga beslut och företräda föreningen.

Styrelsen fastställer/beslutar om nomineringstid för nomineringar till andra organ.

Mom 3 Ersättares tjänstgöring

Ersättare kallas alltid till styrelsens sammanträden och tjänstgör vid ledamots förhinder. Ersättare inträder i den ordning de valts.

Mom 4 Konstituering

Styrelsens presidium består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Vid vakans i presidiet på grund av avsägelse utser styrelsen inom sig ledamot till presidiet för tiden fram till nästkommande årsmöte.

Vid tillfällig frånvaro, beräknad att vara i minst tre månader, utser styrelsen inom sig ledamot till presidiet för den period frånvaron avser.

Vid konstituerande sammanträde fastställs arbets- och delegationsordning för tiden fram till nästkommande årsmöte.

Mom 5 Beslutförhet

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess ledamöter eller tjänstgörande ersättare är närvarande.

Mom 6 Antal sammanträden

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst 4 ggr per år varav två sammanträden under första halvåret och två under andra.

En tredjedel av styrelsens ledamöter kan besluta kalla till extra sammanträde.

§ 7 Presidium

Presidiet bereder ärenden till styrelsen samt företräder enligt delegation styrelsen mellan styrelsens sammanträden. Presidiet är beslutsmässigt när minst två ledamöter är närvarande. Beslut fattade av presidiet ska anmälas i styrelsen vid nästkommande sammanträde.

§ 8 Kansli

Föreningen har för sitt fortlöpande arbete ett kansli. Kansliet leds av en verksamhetschef med operativt ansvar.

Kansliet ska bereda ärenden som de blir ålagda av styrelsen. Det ska också ansvara för sekretariatsfunktionen för Funktionsrätt Stockholms läns beslutande organ liksom på styrelsens uppdrag ansvara för Funktionsrätt Stockholms läns ekonomiadministration.

§ 9 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och ska jämte verksamhetsberättelse inklusive bokslut före 15 mars varje år tillställas revisorerna för granskning. Dessa avger berättelse över revisionen inom 30 dagar.

Revisor äger närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

§ 10 Valberedning

Valberedningen består av en sammankallande och två ledamöter.

Valberedningens arbete ska följa föreningens gällande arbetsordning för valberedningen.

Ledamot av valberedningen kan efter förhandsanmälan medges närvara och har yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Valberedningen ska söka en så bred och allsidig sammansättning av de olika uppdragen som möjligt.

Två ledamöter från samma förening bör ej föreslås till styrelsen. Förslag på ersättare i styrelsen bör ställas upp i den ordning valberedningen önskar att de ska väljas.

Valberedningen bör, förutom förslag på val av styrelse och funktionärer, också lämna förslag på presidium för årsmötet, det vill säga ordförande, sekreterare, rösträknare och protokollsjusterare.

Valberedningen ska också föreslå ersättningsnivåer för de olika förtroendeuppdragen till årsmöte.

Nomineringstid till styrelsen och övriga val till årsmötet avslutas den 15 mars.

§ 11 Stadgar

Ändring av dessa stadgar sker efter förslag från styrelsen eller motion från medlemsorganisation. Beslut om stadgeändring ska fattas av två på varandra följande årsmöten varav minst ett är ett ordinarie årsmöte.

§ 12 Utträde

Medlemsorganisation som önskar utträde ur föreningen ska anmäla detta skriftligt till styrelsen före mars månads utgång årsmötesåret. Medlemsavgift erläggs av medlemsorganisation även för det år utträde begärts.

Observera att text rörande uteslutning flyttats till §2 Medlemskap.

§ 13 Upplösning

Föreningens upplösning kan endast ske genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie. Vid upplösning övertar medlemsorganisationerna föreningens tillgångar och åtaganden.