Om föreningen

Om föreningen Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är en ideell samarbetsförening som arbetar med funktionsrättsfrågor inom Region Stockholm. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningens organisation

Funktionsrätt Stockholms län är en paraplyorganisation som samlar flera föreningar i Region Stockholm. Alla våra föreningar arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter och möjligheter som alla andra. Funktionsrätt Stockholms län arbetar med övergripande frågor som berör alla våra föreningar. Vi har 45 medlemsföreningar med sammanlagt cirka 70 000 medlemmar.

Samverkansråd och grupper

Vår intressepolitiska verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med regionens förvaltningar. Här kan vi komma in tidigt i de politiska beslutsprocesserna och se till att att funktionsrättsperspektivet kommer med.

Arbetet i samverkansråden regleras av det samverkansavtal vi har med Region Stockholm. Avtalet innebär att förvaltningarna ska samverka med funktionsrättsorganisationerna minst fyra gånger per år. Det inkluderar även två resursgrupper för frågor kring SL, färdtjänst och Waxholmsbolaget.

Representanterna i våra samverkansråd och grupper blir utsedda på en ordförandestämma vart fjärde år. Valet av representanter följer mandatperioden för regionvalen. Våra ledamöter nomineras från våra medlemsföreningar, men de representerar hela Funktionsrätt Stockholms län och alla våra medlemmar.

Årsmöte och ordförandestämmor

Medlemsföreningarnas ordförande (eller ersättare, om ordföranden har förhinder) samlas varje år på ett årsmöte. Årsmötet är Funktionsrätt Stockholms läns högsta beslutande organ, och bestämmer hur verksamheten ska läggas upp. Mötet beslutar om styrelsens ledamöter, valberedningen och revisorerna. Mellan årsmöten håller vi ordförandestämmor, där medlemsföreningarnas representanter beslutar om gemensamma och övergripande frågor.

Styrelse och presidium

Styrelsen leder föreningens verksamhet, inom de ramar som årsmötet och ordförandestämman har beslutat. Funktionsrätt Stockholms läns styrelse består av tio ledamöter, varav sju är ordinarie och tre är ersättare. Det är årsmötet som utser styrelsen.

Presidiet bereder ärenden till styrelsen samt företräder styrelsen mellan styrelsemöten. Presidiet består av styrelsens ordförande, våra första och andra vice ordföranden, samt (för närvarande) en adjungerad ordinarie styrelseledamot.