Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

Vad är FKB?

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning
– Utgångspunkter
– FKB på olika nivåer
– Innehåll
– Hur jobbar vi vidare?
– Liten ordlista

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB, är ett verktyg som Funktionsrätt Stockholms län håller på att ta fram under vårt temaår 2021. FKB utgår från mänskliga rättigheter och ”FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Syftet med FKB är att motverka och förebygga diskriminering och rättighetskränkningar i samhället.

På samma sätt som en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, gör att beslutsfattare måste ta hänsyn till miljön kommer en FKB garantera att beslutsfattare måste ta hänsyn till personer med funktionsvariationer. FKB ska alltså underlätta för beslutsfattare att ha med funktionsrättsperspektivet i alla beslut redan från början. FBK kan även användas av funktionsrättsföreningar för att underlätta påverkansarbetet.

Utgångspunkter

Region Stockholm är en offentlig myndighet. Det innebär att regionen ska följa, främja och respektera FN:s funktionsrättskonvention. För att hjälpa regionen att förverkliga funktionsrättskonventionen utvecklar vi verktyget FKB.

Funktionsrätt Stockholms län har ett samverkansavtal med Region Stockholm. Vi arbetar intressepolitiskt för att förmedla våra kunskaper och erfarenheter. Med FKB blir denna process enklare. FKB ska inte ersätta samverkan utan vara ett komplement till denna.

Vi skapar innehållet i FKB i demokratiska processer tillsammans med våra medlemsföreningar.

FKB på olika nivåer

FKB som verktyg ska kunna användas på olika nivåer. Både på strukturell nivå och på individnivå. Region Stockholm bestämmer i frågor som bland annat handlar om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Under temaåret kommer Funktionsrätt Stockholms län fokusera på hur FKB ska användas på strukturell nivå i Region Stockholms kärnverksamheter.

Strukturell nivå

Med en strukturell nivå menar vi de beslut som fattas i regionens nämnder och förvaltningar. Verktyget ska finnas med i hela beslutsprocessen. Det innebär att FKB ska finnas med från utredning till tjänsteutlåtande, beslut, genomförande, uppföljning och utvärdering.

Individnivå

FKB ska fungera som ett stöd i kontakten mellan innevånare och samtliga verksamheter som Region Stockholms ansvarar för. Det kan till exempel handla om mötet mellan patient och vårdpersonal eller resenär och trafikförvaltningens kundtjänst. Målet är att en person med funktionsvariation ska uppnå bästa möjliga hälsa och full delaktighet i samhället.

Innehåll

FKB ska genomföras inför alla beslut. Den ska alltid göras i tre steg: identifiering, beskrivning och bedömning. Nedan beskriver vi hur en FKB-process går till.

  • En analys av de effekter som genomförandet av beslutet kan få för de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsvariation.
  • FKB-analysen ska innehålla beslutets huvudsakliga syfte i förhållande till andra relevanta beslut, upphandlingar, konventioner och lagar. Det ska också finnas en sammanfattning av FKB-analysen.
  • Rimliga alternativ ska tas fram och presenteras i förslaget till beslut. Detta med hänsyn till konsekvenserna.
  • Det ska finnas en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga och motverka negativa effekter och konkreta hinder.
  • Beslutet ska innehålla en plan för uppföljning av effekter för mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer.  
  • Universell utformning ska tillämpas i hela processen.

Hur jobbar vi vidare?

Funktionsrätt Stockholms län arbetar för att Funktionsrättskonsekvensbeskrivning ska användas i alla regionens beslutsprocesser. Med FKB kan Stockholms län bli ett samhälle för alla!

Liten ordlista

Funktionsrätt är rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Ordet vill ändra fokus i debatten från hinder och speciallösningar till mänskliga rättigheter och ett samhälle utformat för alla, oavsett funktionsförmåga.

Funktionsvariation är ett normkritiskt sätt att tala om att ha eller inte ha en funktionsnedsättning. Alla har funktionsvariationer, men det är bara personer med normbrytande funktionsvariationer som drabbas negativt av funktionsnormen. Vi använder oss av funktionsvariation då vi tycker att det är viktigt att se funktionsnormen och vad den leder till. I relation till lagar och konventioner använder vi oss av funktionsnedsättning så att det blir enkelt att förstå i relation till de juridiska texterna.

Funktionsnedsättning är en nedsatt funktionsförmåga i relation till vad som uppfattas som normen. Det kan handla om psykisk, kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning. En person HAR en funktionsnedsättning. En person ÄR inte funktionsnedsatt. Vi använder oss av ordet funktionsnedsättning i relation till lagar och konventioner så att det blir enkelt att förstå i relation till de juridiska texterna. Annars använder vi oss av ordet funktionsvariation.

Funktionshindrad kan betyda att en person på grund av sin funktionsvariation möter hinder i samhället. En person blir funktionshindrad av sin omgivning. En person ÄR inte funktionshindrad.

Ordlistan är till stor del hämtad från RFSL:s Arvsfondsprojekt ”Funkisprojektet”.