Skrivelse: tillgodosedda behov i vården

Under våren och sommaren har Funktionsrätt Stockholms län fått information från flera medlemsföreningar om att personer med funktionsvariationer har nekats att ha med sig stöd vid besök i hälso- och sjukvården. Med anledning av detta har vi gjort en skrivelse till Region Stockholm.

Skrivelsen heter “Säkerställ rätten till att alla får sina behov tillgodosedda i hälso- och sjukvården”. I skrivelsen påvisar vi att det är en mänsklig rättighet för personer med funktionsvariationer att ha med sig en medföljande anhörig/personal vid besök i hälso- och sjukvården. Funktionsrättskonventionen fastslår att den möjligheten ska finnas även i nödläge. I skrivelsen föreslår vi att Region Stockholm ska skapa rutiner så att mänskliga rättigheter inte kränks.

Personer oavsett ålder med behov av en medföljande anhörig/känd personal:

  1. personer som omfattas av LSS-personkretsar.

    Personkrets 1 innefattar personer med utvecklingsstörning autism eller autismliknande tillstånd.

    Personkrets 2 innefattar personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

    Personkrets 3 innefattar personer med andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

  2. personer med kognitiva funktionsvariationer, till exempel intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.
  3. personer med kommunikativa funktionsvariationer till exempel afasi, autismspektrum eller hörselnedsättning.

Skrivelsen skickades in i början av september. Vi har nu fått besked att hälso- och sjukvårdsförvaltningen har mottagit vår skrivelse och ska återkomma med för fortsatt dialog.

Skrivelsen i sin helhet.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!