Funktionsrättsperspektivet saknas i Region Stockholms nya policy för hållbarhet

Funktionsrätt Stockholms län har skrivit ett remissvar över Region Stockholms policy för hållbarhet. I det riktar vi bland annat skarp kritik över att den nya policyn saknar ett funktionsrättsperspektiv.

Bakgrund

Region Stockholms hållbarhetspolicy ska vara styrande för hållbarheten i regionens alla verksamheter. Den har tre inriktningar:

  • Social hållbarhet
  • Miljömässig hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

Den kommer gälla för alla anställda och beslutsfattare inom regionen. Den nya policyn innebär att flera andra av Region Stockholms policyer försvinner. Till exempel Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, HBTQ-policyn och jämställdhetspolicy.

Mänskliga rättigheter och medborgarperspektivet

Funktionsrätt Stockholms län har lämnat konstruktiva förslag på remissen. Vår utgångspunkt är att dessa ska bidra till att Region Stockholm uppfyller de mänskliga rättigheter som Sverige åtagit sig att följa. Vi anser att policyn saknar ett medborgarperspektiv och fokus på mänskliga rättigheter. Förslaget till hållbarhetspolicy uppfyller inte kraven. Det finns därmed risk för diskriminering och att funktionsrättspolitiken inte kommer att uppfyllas i regionen.

Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB

I remissvaret föreslår Funktionsrätt Stockholms län att funktionsrättskonsekvensbeskrivningar införs som beslutsstöd. Syftet är att detta ska säkerställa funktionsrättspolitiken i Region Stockholm. Liknande konsekvensanalyser finns redan för jämlikhet och miljö. Policyn ska användas av alla tjänstepersoner och politiker i Region Stockholm. Inför varje beslut ska en FKB göras för att säkerställa mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning och genomförandet av funktionsrättspolitiken.

Risk för diskriminering

I policyn beskrivs det att bästa samhällsnyttan och måluppfyllelse ska ske utifrån tillgängliga skattemedel. Funktionsrätt Stockholms län lyfter att det finns en risk för att individuella behov kan ställas mot samhällsnyttan. Det är viktigt att säkerställa att tjänster, service och produkter ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsvariationer. Ekonomiska prioriteringar får inte kränka mänskliga rättigheter eller utsätta personer med funktionsvariationer för diskriminering. 

Läs hela remissvaret

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!