Kvinnor med funktionsvariations dubbla utsatthet

Internationella kvinnodagen 8 mars

Idag på internationella kvinnodagen belyser vi funkiskvinnors utsatthet. Detta vill vi förändra! Våga se tecken på att en kvinna far illa och våga fråga hur hon har det.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har gjort en rapport som heter “Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning” för att synliggöra funkiskvinnornas våldsutsatthet. Rapporten visar att våld mot kvinnor med funktionsvariation följer samma mönster som våld mot kvinnor generellt. Våldet sker oftast i nära relationer och får allvarliga konsekvenser för kvinnornas psykiska och fysiska
hälsa. Men en skillnad är att kvinnor med funktionsvariation kan vara i direkt beroendeställning till våldsutövaren. Det kan vara en partner men även en vårdare. Det finns fler personer i deras närhet som kan bli förövare. De som har till uppgift att hjälpa och assistera.

Funktionsrätt Stockholms län värnar om mänskliga rättigheter. I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna Artikel 3 står det:
”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet”.

Tillsammans kan vi ta hand om varandra. På internationella kvinnodagen reflekterar vi över hur våldet kan motverkas med kärlek och omtanke om varandra.

NCK:s rapport hittar du här

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!