Stämma och extra årsmöte, 8 mars 2021

Annika Hässler, ordförande, säger "till beslut!"

Den 8 mars höll Funktionsrätt Stockholms län årets första ordförandestämma, följt av ett extra årsmöte. Mötena skedde digitalt och många var på plats framför datorerna för att vara med i diskussioner och omröstningar.

Ordförandestämman

Ordförandestämman började med att behandla styrelsens omarbetade förslag på en placeringspolicy. Förslaget togs upp första gången under stämman den 30 november 2020, då det återremitterades för att vissa tillägg behövde göras. Den här gången beslutade stämman att godkänna förslaget.

Stämman röstade även om fyllnadsval till några av våra råd och grupper:

Ordförandestämman utsåg Marie Lindh, från Mag- och tarmföreningen i Stockholms län, till Samverkansrådet med Kulturförvaltningen.

Till Samverkansrådet med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen utsågs Hans Glifberg, Celiakiföreningen i Stockholms län, Anton Ullvin, FHDBF, samt Christina Fjellström, Länsföreningen HjärtLung Stockholm.

Till vår Arbetsmarknadsgrupp utsågs Mona Gerdemark, HOBS.

Till Referensgruppen för barn, unga och deras närstående utsågs Elin Olaisson, OCD-föreningen Stockholm, Elsa Brunemalm, Stockholms Dövas Förening, samt Lena Roos, Astma- och Allergiregion Stockholm-Gotland.

Extra årsmötet

Det extra årsmötet hölls med anledning av ett förslag på att uppdatera Funktionsrätt Stockholms läns stadgar. Förslaget handlade till stor del om att byta ut ordet ”handikapp” till ordet ”funktionsnedsättning”, som är det ord som finns i Socialstyrelsens termbank. Det extra årsmötet beslutade att formulera om en del av förslaget och att, med den ändringen, godkänna förslaget. Förslaget måste nu godkännas igen på det ordinarie årsmötet den 17 maj innan det kan börja gälla.

Kommande möten

Boka gärna in våra kommande möten redan nu, så du inte missar något!

17 maj, kl. 18.00 – 21.15: ordinarie årsmöte
20 sep, kl.17.30 – 20.00: ordförandestämma
22 nov, kl.17.30 – 20.00: ordförandestämma

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!