Föreningsliv under pandemin

Videomöte med digital lösning

Funktionsrätt Stockholms län har 44 medlemsföreningar. Vi har frågat dem hur de har ställt om sin verksamhet under coronapandemin. Idag har vi en hälsning från Epilepsiföre­ning­en:

Tisdagen den 17 mars är ett datum som är markerat i min kalender. Då ställde Epilepsiföre­ning­en in ett öppet hus med föreläsare och jag började arbeta mest hemifrån. Samma dag fick jag en första förfrågan från en fond om hur föreningen såg på sin ansökan om ekonomiskt stöd till medlemsverksamhet framgent. Skulle aktiviteter­na bli av? Ville föreningen dra tillbaka ansökan eftersom verksamheten skulle ställas in?

Begränsade sociala kontakter, isolering, oro och en oviss vardag är något en person med epilepsi kan tvingas hantera även när det inte råder en pandemi. Oavsett situationen i samhäll­et är föreningen viktig för sina medlemmar, just nu kanske mer än någonsin.

Svaret till fonden blev att vi står kvar vid vår ansökan, men hittar andra sätt att nå målet med verksamheterna. Att skapa gemenskap, lärande, välmående, bidra till Regionen och staden med erfarenheter. Verksamhetsplanen reviderades och föreningen ställde om till uppsökande och digital verksamhet under vecka 12.

Uppsökande verksamhet genom brev och telefonsamtal till medlemmar som inte har eller kan hantera datorer och smartphones. Digital verksamhet och telefonkonferensmöten för andra.

Hur har ni ställt om er verksamhet?
Det har gått bra att hitta alternativ. De senaste sju veckorna har varit utmanande och givande. Så här arbetar vi just nu under Valborgsveckan. Längre fram när du läser detta kanske vi har hittat eller utvecklat fler sätt?

På vilket sätt har ni förändrat era aktiviteter för medlemmar?
Medlemsträffar av social karaktär, samtalsgrupper och föreläsningar är verksam­heter som vi genomför via videotjänsten zoom. Deltagarna ser och hör varandra, men en kan också ringa in till mötena om en inte har dator. Föreläsaren eller mötesledaren kan visa bilder och filmer, svara på frågor och fördela ordet.

Årsmötet och styrelsemötena genomförs som telefonkonferenser genom freeconferencecall.com eftersom alla inte har tillgång till datorteknik. Många arbetsmöten sker med videokonferenssamtal.

Stadsvandringen i Gamla stan blev digital med bilder och samtidig guidning, studiebesök har blivit zoom-möten istället för inställda. Annat som vi har ställt om är yoga och körrepeti­tion­er. Cirkelledarna har fått spela in videos och instruktioner till deltagarna då de fysiska träffar­na har ställts in. Det enda som är sig likt är naturvandringarna i länet som kan genomföras med vissa restriktioner.

Föreningens webbplats fick byggas om lite för att rymma aktuell information om omställning­ar i vår verksamhet och relevant information om Covid-19. Till de som inte uppgett sin mail­adress i medlemsregistret har vi skrivit brev. Den medlem som vill bli uppringd tar kontakt med kansliet.

Hur ser en arbetsdag ut för kansliet?
Kansliet fungerar ungefär som vanligt, men vi tar inte emot personliga besök. Inger som har störst behov av pärmar, fakturor, informationsmaterial och skrivare är oftast på kontoret. Helena arbetar mest hemifrån och har samma tillgång till mail, medlemsregister och doku­ment som på kansliet. Verksamheten planeras utifrån rådande omständigheter genom zoomsamtal och telefon.

I mars prioriterade vi att ringa upp de medlemmar som vi oroade oss mest för. Sen har vi fortsatt ringa medlemmar från A till Ö i medlemsregistret. Alla verkar bli glada över att vi hör av oss, passar på att ställa frågor, anmäler sig till aktiviteter, berättar om sina liv.

Med tanke på den pågående Coronapandemin, driver ni några särskilda intressepolitiska frågor?
Specifika intressepolitiska frågor som vi har drivit på grund av pandemin är relaterade till stängningen av daglig verksamhet och hur situationen för assistansberättigade medlemmar i karantän ska kunna lösas. Vi har kontaktat andra föreningar och Funktionsrätt Stockholms stad för att gemensamt göra en skrivelse kring detta. Andra aktuella frågor handlar om brist på information på LSS-boenden, brist på skyddsutrustning och bemötandefrågor inom vården.

En annan fråga som vi har tagit upp är medlemmars oro för medicinbrist, apotekens roll och myndigheters ansvar. Det är frågor som inte är enbart regionala men som vi har lyft till vårt förbund och till Funktionsrätt Stockholms län.

Vi funderar också över vad som händer när funktionshinder- och samverkans­råd, patient- och närståendeforum blir inställda? Hur bidrar våra representanter bäst då? Hittills har vi framfört fler skriftliga synpunkter och i större utsträckning kontaktat beslutsfattare direkt.

Pandemin har medfört att Epilepsiföreningen har blivit mer tillgänglig för vissa medlemmar. Förhoppningsvis kan vi snart ses igen på Kungsholmen. I ÅttiotvåAns lokaler önskar vi att det då kommer att finnas fler sätt att delta på än fysiska för att öka tillgängligheten.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!