Vi ställer om: RBU

Vi har frågat Funktionsrätt Stockholms läns 44 medlemsföreningar hur de har ställt om sin verksamhet under coronapandemin. Idag RBU Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län.

Hur har ni ställt om er verksamhet?

  • RBU Stockholms personal jobbar hemifrån sedan i slutet av mars. Vi är bara på kansliet i absoluta nödfall (då arbetet kräver det) och då åker vi bil eller cyklar för att undvika kollektiva färdmedel
  • Vi har ställt in/flyttat fram i princip alla vårens aktiviteter.
  • Vi har bytt fokus på vårt påverkansarbete.
  • Vi har hittat nya arbetsformer.

Hur ser en arbetsdag ut för kansliet?
Hela kansliet arbetar hemifrån. Vi har kontakt via mail och telefon och någon gång även via Microsoft teams.

Redan innan pandemin jobbade vi i molntjänster så att man kan arbeta från vilken plats som helst. Allt finns tillgängligt i molnet och vi arbetade med många digitala lösningar redan innan detta bröt ut. Trots alla digitala välfungerande lösningar så skrev vi ut saker på skrivaren, ofta helt i onödan. Av gammal vana samlade man saker i plastmappar på skrivbordet. Det har vi helt slutat med och har istället vant oss vid att hålla oss nästan 100% digitala. Undantag är t ex protokoll och liknande. Det här hoppas vi att vi fortsätter med när vi kan jobba på kansliet igen. Att vi håller oss till det digitala och undviker onödiga utskrifter.

Har  ni behövt ställa in aktiviteter? Hur och i så fall på vilket sätt har ni förändrat era aktiviteter för medlemmar?
RBU Stockholm ställde tidigt under våren in i princip alla aktiviteter. Många av våra medlemmar tillhör riskgruppen och föreningens ansvar är att se till deras bästa. Vårt mål är att genomföra vissa av dessa aktiviteter under hösten istället, under förutsättning att läget med pandemin är så pass bra att vi kan återgå i normal verksamhet. Det innebär att det troligen blir en extra aktiv och hektisk höst för föreningen då både de ordinarie höstaktiviteterna ska genomföras samtidigt som vårens framflyttade aktiviteter hamnar under samma period.

Har ni haft årsmöte och hur gick det till?
Den ”vanliga” årsmöte vi skulle haft i mars ställdes in. Istället hade vi ett digitalt årsmöte i slutet av april via Microsoft Teams. Fyra personer (årsmötesordförande, årsmötets sekreterare, föreningens ordförande samt en styrelsemedlem) satt på kansliet och övriga deltagare kopplade upp sig via sin dator. Årsmötet hölls sedan på samma sätt som ett vanligt ”fysiskt” årsmöte med undantag för att vi inte hade någon inbjuden talare och ingen intressepolitisk diskussion som vi alltid har.

Vilka frågor får ni från medlemmarna nu?
Frågorna rör dels om sommarens aktiviteter blir av och dels oro kring risken för smitta på kortis, LSS-boenden mm. Dessutom finns det en stor oro för vad som händer om deras barn blir sjuka och måste läggas in på sjukhus på grund av Covid 19. Varken assistenter eller föräldrar får vara med barnet på sjukhus och för den som är beroende av assistent eller förälder för att göra sig förstådd blir det stora problem. Att vara på sjukhus är redan från början ett jobbig och obehaglig upplevelse. Att då inte kunna göra sig förstådd gör att läget blir akut och traumatiskt.

Med tanke på den pågående Coronapandemin, driver ni några särskilda intressepolitiska frågor?
Ja det gör vi. Vi har tillfälligt ställt om vårt fokus och driver nu bland annat följande tre frågor:

1. Gemensam skrivelse, med flera föreningar, till Borgarråd Jan Jönsson (L) Stockholms stad med bland annat följande punkter:

  • Stockholms hantering av Covid 19. T ex daglig verksamhet som stängdes ner från den ena dagen till den andra. DV är en stor trygghet för många och en nedstängning kan få mycket negativa konsekvenser. I skrivelsen föreslår man att vissa DV kan förläggas utomhus för at förhindra risk för smitta.
  • Digitalt stöd/assistans på distans.
  • Oro för att smittan kommit in på många LSS-boenden.
  • LSS-boenden bör testa sin personal om de har eller har haft Covid 19.

2. Samarbete/samtal med RBU:s riksförbund:

Vi för samtal med RBU riks om hur vården hanterar Covid 19 när våra medlemmar blir sjuka och assistenter samt föräldrar behöver följa med. Ingen mer än sjukvårdspersonal får vara med patienterna som har eller misstänks ha Covid 19. Hur går det då för personer som behöver sina assistenter och föräldrar för att till exempel kunna kommunicera?

3. Hemställan från SKR till regeringen om att stoppa LSS och SoL-beslut under Corona.

RBU Stockholm följer noga vad som menas med den hemställan SKR har gjort till regeringen ang att de inte kan garantera säkerheten inom LSS och SoL under Coronapandemin. Det är oklart om SKR vill att pågående utredningar ska stoppas. Om det är det som menas med hemställan så är RBU mycket negativ till det.

Vad är den viktigaste lärdomen kring denna period av att ställa om sitt arbetsliv/föreningsliv/samhällsliv?
Den frågan kan vi nog inte svara till fullo på förrän det här är över. Redan nu märker vi dock att vi varit dåliga på att använda de tekniska lösningar som finns för möten på distans. Det har gått bra att ha möten via till exempel Microsoft teams. Det är något som jag tror att vi i viss utsträckning kommer fortsätta med även efter pandemin. Jag tror också att vi kommer undersöka möjligheten att webbsända medlemsmöten/föreläsningar som genomförs fysiskt med deltagarna på plats. Det ger fler möjlighet att lyssna även om man inte kan närvara på plats.

Sedan har det visat sig gå bra att arbeta på distans. Att jobba hemifrån hela tiden kommer inte bli aktuellt men kanske i lite större utsträckning än före pandemin. Det finns många fördelar med att jobba ett par dagar i veckan hemifrån: man får större arbetsro, utnyttjar dagen bättre då man slipper restid till och från jobbet och får ofta mer gjort. Nackdelarna är bland annat avsaknaden av social kontakt med sina kollegor och att man inte bollar idéer och samarbetar i samma utsträckning som när man är på kansliet. På RBU Stockholm jobbar vi nära varandra i många frågor. Även om alla har sina ansvarsområden och att varje projekt/uppgift har en huvudansvarig så bollar vi mycket mellan varandra. Den biten tappar vi till viss del när vi jobbar hemifrån.

En annan baksida med att jobba hemifrån är att man riskerar att ”tappa” saker. Man tänker på jobbet hela tiden oavsett om det är arbetstid eller inte. Man blir ibland mindre effektiv när det inte finns tydliga gränser, t ex arbetsdagens slut. Man gör sin tid men den är utspridd över dygnet. Det blir lätt att man kollar jobbmail och annat även på kvällar och helger.

Det har blivit än mer tydligt och uppenbart för oss att det är viktigt med nära kontakt med sina kollegor. Att fysiska möten inte helt kan ersättas med digitala möten. Att jobba tillsammans med andra berikar på så många sätt.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!