Asynkrona möten

Ordförandeklubba

Funktionsrätt Stockholms län använder mötesformen asynkront möte för vårt årsmöte 2021. Ett asynkront möte är ett möte som pågår ”icke samtidigt”. Motsatsen är ett synkront möte, som sker i realtid och där alla närvarar samtidigt; vi diskuterar och argumenterar samtidigt. Vi påverkas också av varandra, av stämningen i lokalen, och då ställs krav på deltagarna att argumentera utan betänketid. Visst är det härligt med synkrona möten då vi ses i ÅttiotvåAn, men det är viktigt att reflektera över de asynkrona mötets fördelar.

Ett asynkront möte ger mer möjlighet till eftertanke. Vi behöver inte svara direkt i diskussioner. Vi får möjlighet att fundera eller diskutera med en kollega utanför mötet innan vi lägger fram våra argument. Mötesformen gör det möjligt för fler att delta.

Att använda denna mötesform möjliggör även en ökad demokratisk säkerställd process och trygghet i mötet. Det möjliggör deltagande för många som inte kan resa till en möteslokal att delta på distans. Det möjliggör för deltagande för personer som inte orkar med den sociala samvaron på ett fysiskt möte. Personer med formell eller informell makt påverkar inte deltagarna i det asynkrona mötet. I det asynkrona mötet finns mer utrymme för reflekterande. Vårt asynkrona årsmöte sker i verktyget VoteIt.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!