Vår reaktion på Mittenkoalitionens politiska plattform

Vår ordförande Annika Hässler och citattexten Förändringar behövs omgående.

I fredags, den 14 oktober, släpptes nyheten att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet kommer styra Region Stockholm kommande mandatperiod. Partierna kallar sig för Mittenkoalitionen och kommer stödjas av Vänsterpartiet. I samband med nyheten släpptes även deras gemensamma politiska plattform. Funktionsrätt Stockholms län har tagit del av den och kommenterar nu innehållet.

I den politiska plattformen finns det flera förslag som berör personer med funktionsnedsättning direkt. Funktionsrätt Stockholms län ser positivt på flera av Mittenkoalitionens löften, så som att:

  • Bidragen till ideella organisationer ska höjas, ansökningsprocessen förenklas och flerårsbidrag införas
  • Högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel ska återinföras
  • Fast vårdkontakt ska införas för patienter med behov av samordning
  • Beslutet att ersätta tågvärdar på pendeltåg med kameror ska omvärderas. Tills att en lösning finns för att säkerställa, pausas avvecklingen av tågvärdarna
  • Vård, terapi och behandling vid NPF-diagnoser ska stärkas
  • Vården ska bli mer personcentrerad och att fler patienter ska erbjudas en sammanhållen individuell planering
  • Tillgängligheten i vården ska bli bättre för personer med funktionsnedsättning.

”Funktionsrätt Stockholms län har länge verkat för införandet av dessa förändringar och välkomnar att Mittenkoalitionen tagit det till sig. Vi ser att ovan löften, när de infrias, på ett positivt sätt kommer förändra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning i regionen”, säger Annika Hässler, ordförande för Funktionsrätt Stockholms län.

Däremot konstaterar Funktionsrätt Stockholms län att det gällande flertalet frågor endast utlovas översyn eller utredningar. Detta trots gediget underlag på förändringar från personer med funktionsnedsättning, som ju är experter på de egna frågorna. Till exempel har personer med funktionsnedsättning som använder sig av färdtjänst i åratal kritiserat de strama riktlinjerna för färdtjänst. Mittenkoalitionen är väl medveten om problematiken, men i den politiska plattformen utlovas inget mer än att riktlinjerna för färdtjänst ska ses över.

Detsamma gäller fritt val av hjälpmedel inom hörselvården där samma personer som föreskriver hörselapparater också säljer dem. Detta ska endast genomgå en översyn trots att funktionsrättsorganisationer med specialisering på hörselfrågor varit tydliga med vilken förändring som krävs.

”Eftersom problemen är erkända blir utredningarna både ineffektiva och förhalande. Förändringarna behövs omgående. Vi på Funktionsrätt Stockholms län välkomnar därmed att Mittenkoalitionen betonar vikten av stärkt samverkan, och ser fram emot fortsatt dialog”, avslutar Annika Hässler, ordförande för Funktionsrätt Stockholms län.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!