Svar på skrivelse om extramöte om bidrag

En mängd mynt väller ut ur en glasburk, som lagts på sidan.

I vår skrivelse från 7 mars begärde vi att regionstyrelsen planerar in ett extra möte så snart som möjligt, för att besluta om det intressepolitiska bidraget. Läs hela skrivelsen.

Nu har vi fått följande svar:

Svar till Funktionsrätt Stockholms län med anledning av begäran om extra sammanträde med Regionstyrelsen

Jag har stor respekt för den frustration ni och andra föreningar känner med anledning av ett försenat besked om de intressepolitiska bidragen för 2023. Att återremittera förslaget till beslut på ett tidigare regionstyrelsemöte var dock det minst dåliga förslaget som stod till buds, mot bakgrund av de problem med bland annat likvärdig och konsekvent hantering av olika föreningars ansökningar som uppenbarats.

I detta läge har vi försökt att korta beslutsprocessen så långt möjligt. Bidragsgruppen kallades in för extra sammanträden med kort varsel. I denna beslutsprocess har vi valt att hoppa över behandlingen i Miljö- och hållbarhetsberedningen som egentligen ska ske för att spara tid. Samtidigt måste beslutet passera regionrådsberedningen innan beslut i regionstyrelsen. Därtill är det viktigt att god kvalitetsgranskning sker så att inga ytterligare problem uppenbarar sig inför beslut.

Ett extra regionstyrelsesammanträde är också något som är relativt kostsamt och kräver en viss tid inför för att kalla till. Ett eventuellt sådant extra sammanträde skulle inte bli många dagar innan det redan inplanerade mötet den 4 april.

I det läget ser vi inte att det är motiverat att kalla till ett extra sammanträde, men har i stället dels planerat att ärendet ska justeras omedelbart den 4 april, dels fått en försäkran från förvaltningen att det enbart ska ta ett par arbetsdagar från beslutet innan pengarna kan betalas ut.

Aida Hadžialić
Regionstyrelsens ordförande Region Stockholm

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!