Politikermöte med Miljöpartiet 

Presidiet och mp-politiker står framför Funktionsrätt Stockholms läns logga

Funktionsrätt Stockholms län hade bjudit in Miljöpartiet till en träff för att ta tempen på partiets viktigaste frågor. Under hösten håller Funktionsrätt Stockholms län möten med alla partier som är representerade i regionfullmäktige.

En bred uppslutning från Miljöpartiet kom till oss, bestående av Sandra Ivanovic Rubin och Ulla Wihlman åtföljda av partisekreterare och kommunikatör. Vår ordförande Annika Hässler, tillsammans med Lennart Håwestam och Kristina Törnblom från styrelsen, hälsade välkomna. 

MP anser att Regionprogrammet med S och V fungerar bra, men att de inte fått igenom beroendevården som de önskat. Psykiatrivården för barn och unga har tillräckliga resurser, men MP vill ha en sammanhållen vårdkedja för habilitering och att övergången till vuxenvården ska fungera bättre. Nu är mycket fokus på utredning inom psykiatrivården. 

Annika Hässler tog upp digitalisering inom regionen och att det behövs ett nytt samverkansråd för att samla och driva digitaliseringsfrågor inom regionen. Annika Hässler hänvisade till förre innovationsrådet Daniel Forslund, som ivrade för digitala lösningar inom vården och regionen. Sandra Ivanovic Rubin menade på att digitalisering behandlas under tillgänglighetsfrågor i regionen och ställde sig tvekande till ett nytt samverkansråd. 

Funktionsrättkonsekvensbeskrivning (FKB) var en viktig fråga för oss att ta upp med. Att ha ”funkisögonen” på inför alla beslut, inte minst inom sjukvården. Ulla Wihlman ansåg att FKB är extra viktigt när det gäller patientsäkerhetsfrågor och för närstående. 25% av anslagen till sjukvården skulle behövas till primärvården anser MP, men att det kommer inte att kunna genomföras. 

Sandra Ivanovic Rubin tog upp arbetsmiljön för personal inom sjukvården och besparingskrav på bland annat specialister, som är resurskrävande. Diskussion följde att en sammanhållen vårdkedja och att patienter inte alltid behöver en specialist eller att träffa en läkare i sitt vårdbesök. Det behövs en samordnare där det går att ha en kontakt med vården och att den kontakten slussar vidare inom vården. 

En annan viktig fråga som Funktionsrätt Stockholms län lyfte var utfasningen av tågvärdar. Sandra Ivanovic Rubin anser att tågvärdarnas funktion främst varit att hjälpa förarna till pendeltågen. MP vill fånga upp hela situationen för en fungerande pendeltågstrafik. 

När det gäller färdtjänsten vill MP ha skarpare avtal och att hela resan ska säkras från punkt A till punkt B. Detta för att resenären ska känna sig trygg och alltid komma fram till rätt adress. 

Alla politikermöten.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!