Våra grupper

Våra samverkansråd och andra grupper

Vi har många grupper där vi försöker påverka Region Stockholms politiker och tjänstepersoner i rätt riktning mot ett Stockholm för alla. Här kan du läsa om grupperna och hur de arbetar.

Undrar du vilka som sitter i råden? Listan över våra representanter hittar du under “kontakt”.

Samverkansråd och resursgrupper
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)
Trafikförvaltningen
Resursgrupp Färdtjänst
Resursgrupp Tillgänglighet (land och sjö)
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Locum
Kulturförvaltningen och Samverkan konst
Centrum för hälsodata
Övriga grupper
Bidragsgruppen
Hjälpmedelsgruppen
Läkemedelskommitténs brukarråd
Läkemedelskommittén
Patientnämnden
Trafikverket
Interna grupper
Arbetsmarknadsgruppen
Utbildningsgruppen
Referensgruppen för barn, unga och deras nära anhöriga
Digitalisering och Inera


Samverkansråd och resursgrupper

Huvuddelen av Funktionsrätt Stockholms läns påverkansarbete sker i samverkansråd med Region Stockholms olika förvaltningar. I samverkansråden bidrar vi med våra sakkunskaper och ser till att att funktionsrättsperspektivet lyfts. Tanken är att vi ska komma in tidigt i beslutsprocesserna, för att påverka regionen i rätt riktning när det kommer till tillgänglighet. Vi vill att samhället ska fungera för alla, redan från början, utan diskriminering och dyra särlösningar i efterhand.

Arbetet i samverkansråden regleras av det samverkansavtal vi har med Region Stockholm. Avtalet innebär att förvaltningarna ska samverka med funktionsrättsorganisationerna minst fyra gånger per år. Det inkluderar även två resursgrupper, för frågor kring SL, färdtjänst och Waxholmsbolaget.

Regionstyrelsen

Ett samverkansråd där politiker från samtliga partier i Regionstyrelsen och organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning träffas. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år. I samverkansrådet diskuterar vi frågor som övergripande frågor kopplade till Regionstyrelsens uppdrag. Det kan till exempel vara frågor om social hållbarhet, mänskliga rättigheter, samverkan, digitalisering och bidrag för intressepolitisk verksamhet. I anslutning till samverkansråd sker ett förmöte. Ersättning utgår för samverkansråden.

Till toppen

Regionledningskontoret

Regionledningskontoret främsta uppdrag är att stödja regionstyrelsen i att samordna och styra Region Stockholms verksamheter på förvaltningsnivå. Samverkan har legat nere under hela innevarande mandatperiod. Detta har berott på att det inte fungerat med mötesdagar och tider för ledningen och Regiondirektören.

Till hösten ska samverkan komma i gång. Antal möten är i dagsläget oklart, men borde följa Regionstyrelsens möten.

Till toppen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen om regionens största verksamhetsområde. Mötena leds av hälso- och sjukvårdsdirektören. Samverkansrådet träffas vid minst 4 tillfällen per år och diskuterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor. Det handlar till exempel om utvecklingen av hälso- och sjukvården, avtal och upphandlingar. Representanterna deltar även i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämndens presidium. Den gruppen träffas 1-2 gånger per termin. Ersättning utgår för samverkan med förvaltningen.

Till toppen

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, har ansvar för hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom områdena primärvård, psykiatri, geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet, somatisk specialistvård, samt habilitering och hjälpmedel. I denna samverkan diskuterar vi hälso- och sjukvårdsfrågor med regionens förvaltning. På samverkansmöten med SLSO har vi bland annat diskuterat hur omorganiseringar på grund av covid-19 påverkar våra medlemmar.

Vi lyfter även alltid frågor om det digitala utanförskapet när vårdtjänster digitaliseras. Det måste finnas alternativ för de som inte kan använda digitala tjänster. Förvaltningschefen deltar alltid. Dessa möten sker 4 gånger per år, förmöte sker i anslutning till huvudmötet. Ersättning utgår.
Till toppen

Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen har hand om både den allmänna kollektivtrafiken och färdtjänsten. Samverkan sker i de övergripande frågorna kring trafik i regionen. Samverkansrådet träffas sex gånger per år med förmöten i anslutning till samverkansrådet. Ibland görs studiebesök på platser som har särskild betydelse i dagsläget eller ges möjlighet att tycka till om olika förslag som tagits fram till exempel om väderskydd.

Till toppen

Resursgrupp Färdtjänst

Här diskuteras den särskilda kollektivtrafiken, nämligen färdtjänst i ett fördjupat perspektiv och på detaljnivå. I samverkansrådet tas övergripande frågor upp men i resursgruppen diskuteras upphandlingar, tidspassningar, bemötande och att kunna belysa olika problemställningar med tjänstepersoner på trafikförvaltningen. Resursgruppmötena är fyra gånger per år. Utöver resursgruppmötena anordnas workshops i specialområden eller ämnen, det kan röra sig om cirka åtta möten per år.

Till toppen

Resursgrupp Tillgänglighet (Land och sjö)

Resursgrupp tillgänglighet land och sjö är en resursgrupp som hör till Trafikförvaltningen. Resursgruppen arbetar med tillgänglighet i den allmänna kollektivtrafiken på land och till sjöss, och varvar möten med fysiska besök i kollektivtrafiken. I gruppen diskuteras praktiska sätt som kollektivtrafiken kan bli mer tillgänglig. Resursgruppen har bland annat provåkt de nya Roslagsbanan och bidragit med synpunkter om tillgängligheten. Gruppen har även bidragit till en målpunktsinventering som utförts av Trafikförvaltningen. Med målpunkter menas platser för hälso- och sjukvård som vi har behov att resa till. Det kan vara hjälpmedelscentraler, ortopeder eller specialister inom regionen. Du kan vända dig till resursgruppen om du har specifika synpunkter om en station, ett färdsätt eller andra konkreta saker som kan göra kollektivtrafiken mer tillgänglig. Kontakt sker via kansliet: info@funktionsrattstockholmslan.se Gruppen ses 4 gånger per år och ersättning utgår.

Till toppen

Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT)

Förvaltningen för utbyggd tunnelbana har uppdraget att bygga ut tunnelbanan med nya stationer inom ramen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse och 2017 års Sverigeförhandling. I resursgruppen samverkar vi med förvaltningen i frågor som rör tillgänglighet kopplat till utbyggnaden av tunnelbanan. Förvaltningen är tillfälligt sammansatt under perioden som arbetet pågår. Det finns i dagsläget inget fastställt antal möten, utan gruppen bjuds in till samverkan vid behov.

Till toppen

Locum

Locum förvaltar alla sjukvårdsbyggnader som Region Stockholm har verksamhet i. Locums samverkansråd träffas fyra gånger per år, inklusive förmöten i samband med samverkansrådet. Locum har ofta studiebesök för att handfast undersöka olika förslag på till exempel blandare för vatten, eller material på stolar i väntrum, eller tycka till om skyltning på sjukhus inför upphandlingar. Samverkansrådets medlemmar delas även in i olika sjukhusgrupper för att kunna vara med och samgranska ny- och ombyggnationer på regionens olika sjukhus.

Till toppen

Kulturförvaltningen och Samverkan konst

I vår samverkan med Kulturförvaltningen belyser vi vikten av att både kulturutövare och kulturkonsumenter kan ha funktionsnedsättning. Kulturen ska kunna åtnjutas och utövas av alla. Kulturnämndens ordförande brukar delta på ett av mötena. På möten betonar vi att kulturskapare, kulturutövare och konstnärer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter att utveckla sitt konstnärskap. Samverkan sker 4 gånger per år, ersättning utgår.

Till toppen

Centrum för hälsodata

Inom Region Stockholm finns många olika vårdgivare och alla ansvarar för sina egna hälsodata. Centrum för hälsodatas roll är att samordna ansökningar om datauttag för forskningsändamål. Vårdgivare och forskare erbjuds också råd och stöd i frågor som gäller hälsodata. Centrum för hälsodata ska utgöra en samlad kontaktpunkt för alla hälsodatafrågor i regionen, med professionell och enhetlig bedömning av vilken typ av data som kan delas och hur delningen ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. Möten sker 4 gånger per år. Ersättning utgår.

Till toppen


Övriga grupper

Utöver de samverkansråd som omfattas av samverkansavtalet med Region Stockholm medverkar vi även i flera andra grupper. Dessa grupper kan ha olika antal mötestillfällen och antal ledamöter än samverkansråden.

Bidragsgruppen

Bidragsgruppen består av politiska företrädare, samt representanter från organisationerna som företräder personer med funktionsnedsättning, bland annat Funktionsrätt Stockholms län.

Politikernas uppdrag är att föreslå till regionstyrelsen hur det intressepolitiska bidraget ska fördelas mellan de föreningar som söker det. Funktionsrättsorganisationernas uppgift är att vara rådgivande och bistå med information, men vi är inte delaktiga i besluten.

Ledamöternas uppgifter inför mötena är att

  • läsa alla ansökningar om intressepolitiskt bidrag.
  • vid behov komplettera ansökningar, om oklarheter föreligger.
  • arbeta för ökade bidrag, längre bidragsperiod (två år i stället för ett).

Till toppen

Hjälpmedelsgruppen

Är du intresserad av hjälpmedelsfrågor innebär det att du blir förtroendevald i tre olika hjälpmedelsgrupper. Hälso- och sjukvårdsförvaltningens, de fyra hjälpmedelsenheterna och Sodexo.

1. Referensgruppen för hjälpmedelsfrågor tillhör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Under 2020 tog Region Stockholm beslut om kostnadseffektiviseringar på hjälpmedelsområdet, denna fråga har vi diskuterat i gruppen. Gruppen har två möten per år.

2. I den södra delen av regionen finns fyra hjälpmedelsenheter, som Funktionsrätt Stockholms län har regelbundna dialogmöten med. Hjälpmedelsverksamheterna är: Hjälpmedel Stockholm södra, KommSyn, Medicinteknisk apparatur i hemmet och Förbrukningshjälpmedel i hemmet. Dessa fyra enheter är under samma ledning och vi har två dialogmöten per år.

Under våra dialogmöten har vi möjlighet att ta upp synpunkter från hjälpmedelsanvändare i våra medlemsföreningar. Under ett av dialogmötena fick vi veta att när hjälpmedelscentralerna digitaliserar sina tjänster, kommer de nuvarande beställningssätten, till exempel att beställa via pappersblankett eller telefon, finnas kvar.

3. Sodexo hjälpmedelservice är hjälpmedelscentralen i den norra delen av Region Stockholm. I brukarrådet diskuterar vi frågor om hjälpmedelscentralens utbud, sortiment och service. Under året har vi pratat om hur verksamheten gör för att möta de nya lagkrav som gäller för medicintekniska produkter, EU:s så kallade MDR-direktiv.

Sammanlagt har de tre grupperna 6 möten per år och de är brukarfokuserade, ersättning utgår.

Till toppen

Läkemedelskommitténs brukarråd

Läkemedelskommitténs brukarråd består både av representanter från funktionsrätts- och pensionärsorganisationerna. Aktuella frågor om till exempel läkemedelsförsörjningen eller Kloka listan, samt antibiotikaanvändning är exempel på frågor som lyfts i brukarrådet.

Till toppen

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är ett expertorgan där professionen diskuterar läkemedelsfrågor tillsammans med förtroendevalda. Här bör personer som ingår i kommittén besitta kunskaper i de frågeställningar som kan komma upp.

Till toppen

Patientnämnden

Funktionsrätt Stockholms län bjuds årligen in när Patientnämnden presenterar sin årsrapport. Patientnämndens syfte är att kvalitetssäkra vården. En patientnämnd ska finnas i alla regioner. Den är fristående och opartisk och hjälper till att ta emot klagomål på hälso- och sjukvården. Utöver detta möte har vi ett ytterligare. Två möten per år, ersättning utgår.

Till toppen

Trafikverket

Vi har regelbunden samverkan med Trafikverket, som är en statlig myndighet med uppgift att se till att våra vägar är framkomliga och att tågen kommer i tid.

Under året har vi bland annat diskuterat tillgängligheten i Sundbyberg eftersom Sundbybergs station ska byggas om. Under ombyggnationen är det viktigt att tillgängligheten fungerar för alla. Gruppen ses 3-4 gånger per år. Ersättning utgår.

Till toppen


Interna grupper

Våra interna arbetsgrupper arbetar med övergripande frågor som berör alla regionens förvaltningar, men där det inte finns en egen förvaltning att samverka med. Arbetsgrupperna rapporterar till vår styrelse.

Arbetsmarknadsgruppen

Gruppen arbetar kontinuerligt mot målet att Region Stockholm ska vara en arbetsgivare för alla. Vi har till exempel arbetat med att tillgänglighetsgranska rekryteringsverktyget som Region Stockholm förvärvat. Vi har även en dialog med regionen kring sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning. Gruppen deltar i arbetet med insiktsutbildning av regionens förvaltningar och nämnder. Gruppen har sammanställt Funktionsrätt Stockholms län program för arbetsmarknad. Omval sker var fjärde år. Möten sker 3 gånger på hösten och 4 gånger på våren.

Till toppen

Utbildningsgruppen

Utbildningsgruppen har tagit fram anpassade metodstöd för medlemsföreningarna. Detta för att underlätta deras intressepolitiska arbete. Utbildningsgruppen gör utåtriktade verksamheter som till exempel att delta aktivt på Ambulansmässan och där hålla föredrag och att ta fram så kallade stödkort för ambulanspersonal.

Till toppen

Referensgruppen för barn, unga och deras nära anhöriga

En intern arbetsgrupp till Funktionsrätt Stockholms läns styrelse. Gruppen har möte ungefär 8 gånger per år. I gruppen diskuteras gemensamma och övergripande frågor med fokus på barn, unga och deras närståendes perspektiv.

Till toppen

Digitalisering och Inera

Allt fler tjänster som regionen tillhandahåller medborgarna digitaliseras. Det utvecklas snabbt digitala tjänster för besök inom vård och psykiatri. Det utvecklas appar för flerpartvideosamtal och hjälpmedelsutprovning. Det finns en Färdtjänst-app. Vi vill tycka till och säkerställa att allas behov tillgodoses när nya digitala tjänster planeras. Vi kan påverka dessa digitala tjänster i denna samverkan. Därför möts vi i denna samverkan. Möten sker 4 gånger per år, ersättning utgår.

Till toppen