Färdtjänst och tillgänglighetsarbete inom landstinget

Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd, och Fredrik Wallén, ordförande i färdtjänstberedningen och färdtjänstutskottet, var inbjudna för att informera om aktuella färdtjänstfrågor. De menade att det färdtjänstavtal som finns möter alla krav, men att leverantörerna inte har svarat upp till kraven. Sedan i höstas pågår ett intensivt arbete med att följa upp färdtjänstavtalet och ett initiativ som tagits är att de två leverantörerna ska ha gemensamma trafikledare, för att mer effektivt kunna fördela bilar. Wallén och Tamsons redovisade att nöjdhetsindex och tidspassningen har blivit något bättre över jul. De lyfte även problemet med att färdtjänstförvaltningen inte äger hela frågan, eftersom taxibranschen själv har stora problem, vilket påverkar även färdtjänsten.

När det gäller utredningen om framtidens färdtjänst sammanställs nu remissvaren, och den kommer att fortsätta att beredas politiskt och i dialog med olika aktörer. Funktionshindersorganisationerna påpekade det problematiska i utredningens förslag att dela in resenärerna i grupper utifrån funktionsnedsättning. Vi menar att det är behovet av färdtjänst som ska styra tilldelningen. Färdtjänstresenärer måste även få resa över länsgränsen, om andra kollektivtrafikanter kan göra det. När det gäller arbetsresor är det också orimligt att ställa krav på att i förväg redovisa alla adresser dit man eventuellt ska resa.

Mats Sternhag, från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, var inbjuden för att prata om sina erfarenheter av att som anställd inom landstinget arbeta med tillgänglighetsfrågor och ett funktionshinderperspektiv. Sternhags utgångspunkt är att tillgänglighet är ett verktyg för att skapa delaktighet, och att det är en demokratifråga. Han tog upp vikten av att peka ut att ansvaret för många funktionshinder vilar på samhället, och det är samhällets ansvar att riva hindren och skapa tjänster och service för alla. ”Vem är exempelvis anställningsbar på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen?”, undrade Sternhag. ”Normen är väldigt smal. Är det att vara socialt ansvarstagande och arbeta för hållbar tillväxt? Nej, det tycker jag inte.” Sternhag lyfte fram vikten av insiktsutbildningar, och risken med att utbildningarna ändå inte ses som en självklar del av arbetet. ”Det handlar om en värdegrund som behöver förändras”, sa Sternhag. Sternhag hoppades att tillämpningsanvisningarna till den nya delaktighetspolicyn kommer att göra den mer användbar, men framhöll att i allt förändringsarbete är ledningens inställning avgörande. Sternhag såg också behovet av att varje förvaltning, inte minst landstingsstyrelsens förvaltning, har anställda tillgänglighetsstrateger som kontinuerligt driver arbetet framåt.

Maria Fält informerade om att de på mötet med föreningarnas ordförande som hölls den 18 januari, med henne och Daniel Forslund, diskuterades fortsatt samverkan kring digitalisering och eHälsa. Vid nästa samverkansråd kommer Daniel Forslund att lägga fram ett förslag på en struktur kring hur samverkan kan ske, både övergripande och praktiskt, i form av test- eller referensgrupper. När det gäller den IT-konferens som planeras ägs frågan av Joar Bartal på Invånartjänster.

Vid nästa samverkansråd inbjuds Helena Bergström, som är nyanställd för att under året arbeta med att ta fram tillämpningsanvisningar till delaktighetspolicyn. Även Kulturförvaltningen kommer att närvara, vilket ger möjlighet för funktionshindersorganisationerna att framföra de brister som vi ser i samverkan med förvaltningen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!