HSO:s årsmöte 2017

2017-05-15_lokal
26 föreningar var representerade på årsmötet 2017

Måndagen den 15 maj höll HSO i Stockholms län årsmöte. 26 föreningar var representerade och merparten av HSO:s styrelse var närvarande. Efter inledande fika öppnade ordförande Annika Hässler mötet med att hälsa alla välkomna. Efter val av årsmötesfunktionärer tog Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting, över ordförandeklubban. Hon inledde med att berätta om hur hon och Socialdemokraterna ser på sjukvården i Stockholms län. Var femte svensk är en stockholmare, vilket sätter stora krav på sjukvården i länet och hur den fungerar.

2017-05-15_Ullberg
Erika Ullberg var inbjuden som årsmötesordförande

Erika refererade till Göran Stiernstedts utredning om en mer effektiv sjukvård. Hon menar att varje krona som läggs ner på vården inte är tillräckligt effektiv. Personalen gör ett bra arbete och arbetar hårt för att ge patienterna ett bra bemötande, men det räcker inte. Det Erika är kritisk till är att olika verksamheter/kliniker inte använder sig av varandras kompetenser. De samarbetar inte, vilket ger en ”uppstyckad vård”. Hon nämner även Nya Karolinska sjukhuset och att barnsjukvården inte fungerar för de sjukaste barnen, samt att det idag finns för många vårdval som fördyrar vården. Upphandlingen av Färdtjänsten är också en fråga som Erika är kritisk till, den borde ha gjorts om direkt. Hon avslutade sitt anförande med att ge årsmötesdeltagarna möjlighet att ställa frågor.

Efter det lämnades ordet till Annika Hässler, som gjorde en kort sammanfattning över HSO:s arbete under 2016 (Verksamhetsberättelsen 2016), som varit omfattande, med många nya förfrågningar om samverkan. I föredragningen av bokslutet kom frågan om hur HSO:s placeringspolicy ser ut. Den finns att läsa här.

Årsmötet beslutade om ledamöter och ersättare till HSO:s styrelse, omval av ledamöter till valberedning, samt två inkomna motioner. Den första motionen var från Migränföreningen i Stockholms län och handlade om ”att bilda en arbetsgrupp inom HSO, som bevakar och försöker påverka SLL att förbättra smärtvården i länet”. Efter en kort diskussion beslutade årsmötet enligt styrelsens förslag att finna motionen besvarad. Den andra motionen kom från Afasiföreningen i Stockholms län och handlade om ”Patient- och närståendeutbildning”. Efter diskussion beslutade årsmötet, enligt styrelsens förslag, att HSO arbetar för att SLL beslutar om patient- och närståendeutbildning och att resurser avsätts till vårdgivarna. Däremot avslogs motionärens förslag om att driva ekonomisk ersättning till patientföreträdarna.

Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja medlemskap för Apnéföreningen, som representerades av ordföranden Gert Grundström. På dagordningen stod även HSO:s Delaktighetsprogram som antogs med ett tillägg om infektionskänslighet samt att antal medlemsföreningar uppdateras.

Årsmötet avslutades med att Annika Hässler tackade Erika Ullberg för hennes medverkan som mötesordförande med en kopp fylld med choklad. Hon tackade även alla mötesdeltagare för ett givande möte!

HSO:s nya styrelse:

Annika Hässler, R, Ordförande
Inge-Britt Lundin, SSDF, 1:a vice ordförande
Lennart Håwestam, RSMH, 2:e vice ordförande

Maj-Britt Lind, FUB, ordinarie ledamot
Lars Rekke, Njurförbundet, ordinarie ledamot
Ewa-Maj Rasmusson Säter, HOBS, ordinarie ledamot
Britt Marie Färm, Mag- och Tarm, ordinarie ledamot

Kristina Törnblom, Neuro, ersättare
Lena Huss, ÅSS, ersättare
Peter Falkegård, HRF, ersättare

Valberedning

Björn Boquist, Hjärnskadeförbundet Stockholms län
Kerstin Tärnholm, Strokeföreningen
Bengt Adamsson, HL

Lekmannarevisorer

Bo Rundelius, SSDF, ordinarie
Agneta Österman, HiSL, ersättare

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!