Seminarium: En helkväll om läkemedel!

Vårterminens sista seminarium på HSO i Stockholms län hade läkemedel som tema och det blev en kväll med både information och diskussion. Inbjuden till seminariet var Gerd Lärfars, som sedan den 1 januari är ordförande för Stockholms läkemedelskommitté (SLK) och för Stockholm medicinska råd (SMR). Gerd har lång erfarenhet av att ha jobbat med läkemedel som läkare på Södersjukhuset och sedan ett drygt år tillbaka jobbar hon som enhetschef på enheten för läkemedelsstöd. Till seminariet var även Magnus Thyberg inbjuden, men han var tyvärr tvungen att lämna återbud i sista stund.

Gerd inledde med att prata om den revidering av Stockholms läns landstings läkemedelsstrategi som just nu pågår. Strategin innehåller mål och visioner, men den ska även ha en vägledande funktion för läkemedelshanteringen i Stockholms läns landsting. Den nuvarande strategin har följande utgångspunkter:

  • Medicinskt ändamålsenligt och säker. Att förskrivaren har rätt kunskaper för att kunna förskriva samt att kunna ge bra information till patienten om behandlingen, biverkningar, m.m.
  • Att läkemedelshanteringen ska ge största möjliga hälsa för största möjliga antal.
  • Att landstinget bidrar i utvecklingen kring användning och resultat av gamla och nya läkemedel.
  • Organiserad för patientens bästa. Att landstinget samverkar med berörda aktörer, så att läkemedel hanteras på ett säkert sätt. Till exempel samverkan med länets kommuner för en god läkemedelshantering vid insatser i den kommunala vård- och omsorgen.

Gerd berättade att utvecklingen på läkemedelsområdet går i ett rasande tempo och att det ställer nya krav på samhälle, lagstiftning, myndigheter och vården. Läkemedel som godkänns idag har inte genomgått lika hårda krav på kliniska prövningar och långtidsstudier som tidigare, vilket medför att vården behöver göra noggrannare och mer strukturerade uppföljningar.

Vad är då viktigt att ta med i den nya läkemedelsstrategin utifrån ett patientperspektiv? Seminariedeltagarna framförde bland annat att förskrivare behöver ha goda kunskaper om både läkemedel, patienten och helheten. Det ställer krav på vårdgivarnas kompetensförsörjning, men även på kontinuitet, tillit och uppföljning. Ett annat förslag som framkom var att 1177/Vårdguidens plattform utökas och innefattar information om läkemedel och kanske möjlighet för patienter att kunna anmäla biverkningar.

Efter det var det dags för information om Stockholms län läkemedelskommitté (SLK), som är ett expertorgan för läkemedelsfrågor inom Stockholms läns landsting. SLK har ett brett ansvarsområde och under SLK finns det 21 expertråd som arbetar med läkemedelsfrågor. Allt för att läkemedelshanteringen inom landstinget ska vara så säker, rationell och kostnadseffektiv som möjligt. Till SLK:s arbetsuppgifter hör bland annat informationsspridning, att bistå med expertis vid upphandlingar, fortbildning av personal, samt introduktion och uppföljning av nya läkemedel. På SLK:s webplattform www.janusinfo.se publiceras läkemedelsinformation, som i första hand riktar sig till vårdgivare och vårdpersonal. Där finns även bl.a. kortare instruktionsfilmer, som kan vara intressanta för patienter. En gång per år ger SLK ut ”Kloka listan”, som är en sammanställning av läkemedelsrekommendationer för de vanligaste sjukdomarna. Den finns i två versioner – en för vårdpersonal och en för patienter. ”Kloka listan” utvärderas ständigt, med syftet att få så bra information som möjligt till förskrivare och patienter. 2015 deltog representanter från HSO i en utvärdering av ”Kloka listan” för patienter.

Gerd berättade även kort om SLK:s hantering för att undvika jäv. SLK är och ska vara en obunden informationskälla, därför ställs höga krav på experterna som medverkar i SLK:s arbete. Därefter utvecklades en intressant diskussion kring patient- och brukarorganisationers samarbeten med läkemedelsföretag och eventuella risker med det.

Seminariet avslutades med att Gerd tackade för alla värdefulla kommentarer och inspel. Hon framförde att hon gärna kommer tillbaka vid ett annat tillfälle längre fram för att prata om den nya strukturen för kunskapsstyrning i landstinget och hur den kan bli mer tillgänglig för patienterna.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!