RUFS, skärgårdsfrågor och eHälsa

Den 29 maj hölls vårens sista samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker. Evert Kroes från tillväxt- och regionplaneförvaltningen var inbjuden för att informera om RUFS 2050, den regionala utvecklingsplanen. Planen är tänkt att vara en länk mellan olika aktörer, inte minst mellan SLL och kommunerna. Man räknar med att det år 2050 kommer att bo 3,4 miljoner invånare i Stockholmsregionen. I jämförelse med den tidigare regionplanen är RUFS 50 mer fokuserad på genomförande och målstyrning. De långsiktiga utmaningar man ska ta sig an handlar bland annat om att möjliggöra en befolkningstillväxt och samtidigt förbättra miljö och hälsa, att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt ledande, att minska klimatpåverkan och att vara en fortsatt öppen region. Ett av målen är att vara en jämställd, jämlik och inkluderande region. Funktionshindersorganisationerna lyfte frågan om att ett funktionshinderperspektiv ofta saknas i övergripande planer, trots att man beräknar att 20% av befolkningen har en funktionsnedsättning. Kroes menade att man i RUFS 50 pratar om att alla invånare ska få likvärdiga möjligheter att utveckla sig, och att det inkluderar att ta hänsyn till olika funktionsvariationer. Han uppmanade oss också att skriva remissvar.

Gustav Hemming, miljö- skärgårds- och regionplanelandstingsråd informerade om aktuella skärgårdsfrågor. Nord/Sydlinjen kommer bland annat att få större båtar under 2017, vilket Hemming menade kommer att öka tillgängligheten. Man genomför nu en ny skärgårdstrafikupphandling, satsar på fossilfritt bränsle och inför att SL-kortet ska gälla på vissa Waxholmsbåtar. Utmaningar för den framtida skärgårdstrafiken är bland annat att skapa nya linjer, att standardisera brygglösningar och att försöka hitta samfinansiering mellan fastighetsägare, kommuner och andra aktörer.

Den sista punkten på dagordningen var samverkansarbetet kring digitalisering. Tyvärr hade ansvarigt landstingsråd Daniel Forslund fått förhinder till samverkansmötet. Funktionshindersorganisationerna framförde att vi är positiva till den förkortade samverkansöverenskommelse som gemensamt har arbetats fram. Dock menar vi att landstinget behöver avsätta resurser för att arbeta med tillgänglighetsfrågorna, och att det behövs en person anställd på heltid som har ansvar för detta. Vi överlämnade ett PM med frågor till politikerna kring hur den fortsatta samverkan ska ske, utifrån att utvecklingen av 1177 Vårdguiden kommer att övergå i Ineras regi från och med årsskiftet 2018. Vi menade att det är en förutsättning för den fortsatta samverkan att vi under hösten gemensamt lägger upp en plan för hur den processen ska se ut framåt, i och med denna övergång.

Funktionshindersorganisationerna lyfte även frågan om att det finns brister i samordningen för personer med kroniska sjukdomar, när NKS nu har tagits i bruk. Det är oklart både för patienterna och vårdgivarna var vissa patienter hör hemma. Ska NKS erbjuda vård för multisjuka, eller ska man bara få högspecialiserad behandling för vissa av sina sjukdomar på NKS? Maria Fälth, ordförande i samverkansrådet, föreslog att höstens första samverkansråd ska ha denna fråga som sitt tema, och samverkansrådet enades i det.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!