Utrymningskonceptet för utbyggd tunnelbana

Resursgruppen för FUT (Förvaltning för utbyggd tunnelbana) hade sitt första möte för 2017 den andra juni. Vi diskuterade hissar och hur förvaltningens förslag till utrymningskoncept ser ut. Utrymning ska i möjligaste mån ske från station via de ordinarie utgångarna. Anledningen till det är att alla resenärer är vana vid att gå ut den vägen och vet hur man orienterar sig. I undantagsfall kan dock utrymning behöva ske från spårtunnel, och då finns det en asfalterad gångbana vid sidan av spåret att nyttja. Denna gångbana leder till olika tvärtunnlar som i sin tur leder till en servicetunnel som löper parallellt med spårtunneln. I servicetunneln är man sedan säker och i den kan även räddningstjänsten köra in med sina fordon när det behövs.

Frågor som resursgruppen ställde på mötet var bl.a.

  • Fråga om strömförsörjning för att hålla igång rulltrappor och hissar under en viss tid för att hinna tömma/utrymma stationen. FUT svarade att det finns tillräckligt med strömförsörjning för att säkerställa strömförsörjning av hissar och rulltrappor.
  • Påverkas inte hissarna av brand? FUT svarade att de är brandskyddade, t.ex. kablage, och ska stå emot brand.
  • Resursgruppen påpekande att glasdörrarna till det säkra området i befintlig t-bana är svåra att få upp och vi vill att FUT beaktar detta framöver så att även personer i t.ex. rullstol själva kan öppna och ta sig ut genom dörrarna. Vid utformning av dörrarna måste även hänsyn tas till kraven på elsäkerhet, tillgänglighet, ventilation m.m. Förslag finns på att Trafikförvaltningen (TF) och FUT arrangerar ett separat möte för detta.
  • Frågan om skyltning; kommer det finnas någon skyltning i servicetunneln till närmaste utgång? FUT svarade att det kommer att finnas men exakt hur utformning ska se ut är inte klar, men denna lösning finns redan i dagens tunnelbana.

FUT kommer att utreda vidare hur utrymning från tåget och ner på gångbanan parallellt med spåret ska fungera. FUT tillsammans med TF fortsätter att utreda frågan, som ska omfatta alla spårfordon, då problemställningen återkommer även för t.ex. pendeltåget. Viktigt att även utformning av brandglaspartierna som skapar det säkra utrymmet utformas så att alla resenärer kan ta sig dit. Idag finns flertalet exempel på dåliga lösningar, varav Bergshamra är ett.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!