Höstens första samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker

Den 28 augusti träffade funktionshindersorganisationerna landstingsstyrelsens politiker. Suzana Lundholm från hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerade om aktuella tandvårdsfrågor.  Dagens bestämmelser kring tandläkarnas specialisttjänstgöring är över 20 år gamla, och Socialstyrelsen har därför gjort en utredning. Deras förslag innebär bland annat:

  • Att de befintliga specialiteterna behålls, samt att en ny, nionde specialitet inom orofacial medicin (sjukhustandvård) inrättas
  • Ett förtydligande av ansvarsfördelning och bedömning av kompetens
  • Nya regler för specialister som utbildats i länder utanför EU/EES
  • Nya målbeskrivningar för samtliga specialiteter

De patientgrupper som omfattas av förslaget är bland annat de patienter vars medicinska säkerhet äventyras och vars allmäntillstånd avsevärt försämras om det odontologiska vårdbehovet inte tillgodoses, patienter med svår akut eller kronisk sjukdom, men också patienter med mindre akut eller kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning, om man även har nedsatt autonomi. Också själva ersättningssystemet kring tandvård är under utredning. Som det ser ut idag kan det vara avgörande att man träffar rätt läkare, som kan skriva rätt typ av intyg, vilket kan leda till ojämlik vård.

Ditte Kahlström Jansson informerade om SL Ledsagning, som har fått Stockholms läns landstings bemötandepris för år 2016. Hon bad även om hjälp med att sprida kunskapen om att denna tjänst finns inom SL. Ledsagning är en service för resenärer som behöver extra hjälp att orientera sig i kollektivtrafiken, oavsett vilken funktionsnedsättning man har. Ledsagaren möter upp och hjälper resenären att hitta rätt inom kollektivtrafiken. Man blir lotsad vid byten mellan exempelvis olika linjer på tunnelbanan, och ledsagaren kan även bistå med en portabel ramp, så att resenären kan komma ombord på tunnelbanan.

Ledsagningssystemet är fullt utbyggt inom tunnelbanesystemet, i pendeltågstrafiken och vid de stora lokalbanorna. Det går även att få ledsagning vid tio stora bytespunkter mellan land- och sjötrafik. SL arbetar nu på att införa ledsagningen även mellan olika busslinjer och snart kommer man också kunna få hjälp med sitt bagage i samband med ledsagning på Centralstationen. Ledsagning beställs på telefonnummer 020 120 20 22. Ring senast en halvtimme innan du ska resa med tunnelbana eller pendeltåg, och en timme innan om resan gäller ledsagning mellan land- och sjötrafik. Telefonnumret är bemannat dygnet runt, alla dagar i veckan. De som svarar är specialutbildade i tillgänglighet, i samarbete med funktionshindersorganisationerna. Du kan även ringa detta telefonnummer om du har andra frågor om tillgängligheten i kollektivtrafiken, eller undrar hur resegarantin fungerar för personer med funktionsnedsättning. Funktionshindersorganisationerna framförde att man är mycket nöjda med SL ledsagning, och hur samarbetet med SL har gått till kring införandet av tjänster.

Landstingsdirektör Malin Frenning presenterade sig och sitt uppdrag. Frenning såg främst tre viktiga områden att arbeta med: organisationens kultur, styrning och ledning samt att göra landstinget effektivare.

Avslutningsvis informerade Daniel Forslund och Kim Radway om aktuellt arbete avseende samverkan kring digitalisering. Man diskuterade bland annat vad som händer med samverkan när 1177 Vårdguiden vid årsskiftet övergår till Inera, och då inte längre drivs i landstingets regi. Organisationerna kommer under hösten att bjudas in till uppstartsmöten kring insiktsutbildningar för 1177 Vårdguidens personal, och man ska också få möjligheter att medverka i intervjuer och användartester. Organisationerna framförde återigen att det inte räcker med att vi medverkar i utbildningar och tester, utan att det behövs minst en heltidsanställd person inom 1177 Vårdguiden, en utvecklings- eller tillgänglighetsstrateg, som har ansvar för tillgänglighetsaspekter och användbarhet i de digitala tjänster som utvecklas. Sådana strateger finns anställda på SL och Locum, och dessa personer nödvändiga för att tillgänglighetsarbetet ska drivas framåt.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!