Insiktsutbildning 1177 Invånartjänster

Den 8 november var HSO tillsammans med SRF och DHR inbjudna till 1177 Invånartjänster för att delta som informatörer/utbildare på en intern Insiktsutbildning. Målgruppen för dagen var 1177:s personal i ledande befattningar som efter utbildningen ska presentera en handlingsplan för 2018. I handlingsplanen ska det framgå hur 1177 kan förbättra och utveckla digitala tjänster som ska kunna användas av så många som möjligt i samhället. Utbildningen hade fokus dolda funktionsnedsättningar samt digitala möjligheter och utmaningar. På plats från kansliet fanns Britt-Marie Olsson, ansvarig för HSO:s insiktsutbildningar samt Dilani Sätterström Brante, handläggare för tillgänglighet.

Intresset för att vara informatör/utbildare för HSO har varit stort och representation från HSO:s medlemsföreningar kommer att variera under kommande Insiktsutbildningar. Under fyra 30-minuterspass informerade representanter från Stockholms Stamningsförening, Epilepsiföreningen och Afasiföreningen om sina funktionsnedsättningar. Fokus låg vid vilka utmaningar och ibland hinder det kan innebära att vara funktionsnedsatt och på vilket sätt digitala möjligheter kan förenkla och underlätta i vardagen. Utbildningstillfället var mycket uppskattat och vid återsamling gavs tillfälle för deltagarna att reflektera kring föreläsningarna. Gruppen var mycket samstämmig i att 1177 måste bli bättre på funktionsnedsättningar, både vad gäller tjänsteutbudet men också som arbetsgivare.

Ett uppföljande utbildningstillfälle kommer att hållas den 6 december och 1177:s strategiska enheter ska då ha tagit fram handlingsplaner för att göra digitala tjänster mer tillgängliga och användbara.

HSO vill rikta ett stort tack till de utbildare/informatörer som deltog, ert engagemang och er kunskap gjorde Insiktsutbildningen möjlig!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!