Aktuellt hos kulturförvaltningen: Konstenheten och #meToo

Årets sista samverkansråd med Kulturförvaltningen ägde rum torsdagen den 7 december. Till rådet hälsades gruppens nya samordnare Kristina Törnblom från HSO särskilt välkommen. Rådets inbjudna gäst för dagen var Elisabeth Wengström, som är chef på Konstenheten för Kulturförvaltningen inom SLL. Elisabeth informerade om hur enheten arbetar med såväl ny som befintlig konst i SLL:s lokaler. Hon berättade även om hur konstprojekt utlyses genom annonsering och den s.k. Konstnärsdatabasen. För granskning av konstverken tillämpar Konstenheten enskilda patientföreträdare samt konstkonsulter.

HSO lyfte frågan om utlysningarna kan breddas i fler kanaler för att nå fler konstnärer, att de styrande dokumenten för enheten behöver ha ett tydligare tillgänglighetsperspektiv, att Kulturförvaltningen behöver föra en tätare dialog med samverkansrådet för Locum vad gäller hur konsten kommer in i SLL:s lokaler samt rekommenderade att även samverkansrådet får möjlighet att granska konstnärliga gestaltningar för ett bredare funktionsnedsättningsperspektiv.

Förvaltningschef Eva Bergqvist om aktuella processer på förvaltningen, bl.a. en utökad satsning på Nacka sjukhus med fokus konst som rehabilitering. Vidare gavs information gällande #metoo och den s.k. ”Kulturprofilen” som omnämnts i media vars verksamhet tidigare beviljats medel från Kulturförvaltningen. För 2017 har inget stöd beviljats och ansökan för 2018 kommer av förklarliga skäl att föreslås avslag.

I sin strävan för kultur med mångfald kommer Kulturförvaltningen att länka till funktionshindersorganisationernas hemsidor inför kommande ansökningar till projektstöd. Tanken är att de sökande som önskar utforma sin verksamhet för att inkludera så många som möjligt ska kunna ta kontakt med respektive kansli för att få information och att kunna ställa frågor.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!