Om Färdtjänst i Stockholms län

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik och det råder olika villkor i riket. Färdtjänsten är i grunden en kommunal angelägenhet, men kommunerna i Stockholms län har överlåtit delar av ansvaret för färdtjänsten till Stockholms läns landsting.

Det är ca 70 000 resenärer som reser med färdtjänsten i Stockholms län. Varje dag utförs ca 11 000 sjuk- och färdtjänstresor. Ca 4,1 miljoner resor om året görs i den särskilda kollektivtrafiken (sjuk- och färdtjänstresor). Färdtjänstresenärer gör även ca 5,1 miljoner resor om året i den allmänna kollektivtrafiken.

Lagen om färdtjänsten regleras av Lag (1997:736) om färdtjänst (§7), som är en ramlag med 16§§ som har möjligt att förena lagen med lokala riktlinjer (§9). Läs mer om färdtjänstlagen här: www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1997736-om-fardtjanst_sfs-1997-736

Hur går bedömningen till?

Dokument som ska bedömas består av:

  • en egen ansökan
  • ett läkarintyg
  • en kommunal utredning

När dessa handlingar har inkommit till Trafikförvaltningen fattas beslut om färdtjänsten. Varje bedömning är individuell och varje ärende är unikt. Man tittar bl.a. på om uppgifter man har lämnat in är samstämmiga, om beskrivningarna är trovärdiga, rimliga och om ärendet är komplett för att beslut ska kunna fattas. Varje beslut kan överklagas och ärendet överklagas till Förvaltningsrätten.

Mer om riktlinjer för färdtjänst kan du läsa här: fardtjansten.sll.se/globalassets/blanketter/riktlinjer–fardtjanst-per-beslut-2017-04-12-.pdf

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!