Kulturen – utökning, bokslut och uppföljning

Eva Bergquist
Eva Bergquist
(Foto: Anna Molander)

Under det senaste mötet med Kulturförvaltningen, som hölls den 21 februari, berättade förvaltningschef Eva Bergquist om de nya verksamheter som ska hamna under Kulturförvaltningen och som nu håller på att inordnas. Hon informerade även om bokslutet för 2017, samt om uppföljningen av kulturstrategin.

Just nu pågår inordnandet av de nya verksamheterna, Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län. Nu har också beslut tagits om att från 1 april 2018 inordnas även landstingsarkivet och landstingsbiblioteket i kulturförvaltningen, vilket tar mycket fokus för tillfället. De två kommer dock att sitta kvar i sina nuvarande lokaler så det handlar det inte om en fysisk inordning. Detta gör att förvaltningens arbete med vårt kulturarv förstärks, då nu hela landstingets arkiv hamnar hos Kulturförvaltningen.

Bokslut för 2017 är nu genomfört och Kulturförvaltningen landar på ett underskott på 400 000 kr. Bakom den siffran ligger bland annat Länsmuseet, som ska effektiviseras och stänga sin fysiska utställningsplats för att ha mer fokus på digitala samlingar. De lämnar därför sin nuvarande lokal i vår för att flytta in hos landstingsarkivet. Eftersom förvaltningen har varit hyresvärd för Länsmuseets tidigare lokaler har de fått ta en kostnad nu, vilket påverkat resultatet. Förvaltningens uppdrag för 2017 redovisades också i bokslutet, där de ligger i princip i fas.

  • 70% av bidragsgivningen ska gå till barn och unga. 2017 nådde Kulturförvaltningen 69% (2016 nådde de 67%).
  • Kulturförvaltningen ska nå ut till alla kommuner, vilket de gör.
  • 1-2% ska gå till konst. 2017 gick 1,2% till konst.

55 remissvar har inkommit. 22 av 26 kommuner har svarat, samt en mängd kulturaktörer. Alla remissvar beaktas nu i det fortsatta arbetet med kulturstrategin. Eva beklagade att Kulturförvaltningen trodde att HSO skulle samordna remissvar, och tackar för de snabba remissvar som organisationerna kunnat ge då detta uppdagades. I mars går strategin upp i kulturnämnden och i juni går den upp i landstingsfullmäktige tillsammans med den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län.

Utöver Eva Bergquists informerande var Karin Andersson Sundström inbjuden för att presentera Regionbibliotek Stockholm. Läs mer om Regionbiblioteket här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!