Regionbibliotek Stockholm

Rad efter rad med bokhyllor

Karin Andersson Sundström var inbjuden till årets första samverkan med Kulturförvaltningen för att presentera Regionbibliotek Stockholm, som nu ingår i kulturförvaltningen. Regionbiblioteken jobbar i första hand med utvecklingsfrågor, inte primärt med böcker. Målgruppen är de 26 kommunernas folkbibliotek. Bibliotekens prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. Folkbiblioteken ska också ägna särskild uppmärksamhet till barn och ungdomar.

Karin tog upp flera exempel på vad Regionbibliotek Stockholm gör. Till exempel bedriver de omvärldsbevakning för folkbibliotekens räkning och tipsar biblioteken om varandra, när de har liknande projekt eller har hittat lösningar som kan gynna fler. De utför även metodarbete i projektform, ofta med medel från Kulturrådet och tillsammans med de kommuner vars behov är relevanta för just det projektet. Just nu driver de ett projekt om taltidningar.

Utöver detta svarar Regionbibliotek Stockholm på frågor från kommunerna. De får numera färre frågor om tillgänglighet i lokaler och it/webb, troligtvis för att det finns mycket lagar, regler och kompetens inom området på kommunerna. Däremot kommer många frågor om hur bibliotek kan fungera bättre, eller nå ut bättre, exempelvis till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Regionbibliotek Stockholm ordnar även träffar med experter för att besvara sådant som de själva inte kan svara på, som frågor om ramper eller annan ”hårdvara”. De håller också föreläsningar inom ämnen som många bibliotek efterfrågar.

Efter att Karin berättat om verksamheten på Regionbibliotek Stockholm så fick samverkansrådets medlemmar en chans att lämna synpunkter och komma med frågor. Synpunkter som nämndes var bland annat att det kan vara svårt att nå böcker för den som sitter i rullstol, och att den som får böcker hemskickade missar att få se utbudet och att uppleva det sociala. Även andra faktorer spelar in när det gäller tillgänglighet, som att folk kan inte få ledsagning, eller att färdtjänsten inte räcker till.

De frågor som rådet skickade med Karin var hur det fungerar med hörslingor vid till exempel föreläsningar, och om den digitala utvecklingen har främjat biblioteken eller inte. Samverkansrådet påpekade även att detta råd gärna hjälper till när det kommer till frågor om tillgänglighet för biblioteken.

Under samverkansrådet fick rådet även information från förvaltningschefen Eva Bergquist. Läs mer om samverkansrådsmötet med Kulturförvaltningen här!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!