Pressmeddelande: Varning för digital klyfta!

Pressmeddelandet går även att läsa som pdf på sidan för Skrivelser (nytt fönster).

Utan ett samlat politiskt grepp riskerar stora samhällsgrupper att hamna i ett digitalt utanförskap. Många funktionsnedsatta, äldre, nyanlända, de som saknar kunskap eller ekonomiska förutsättningar riskerar att lämnas utanför. Dessa grupper saknar idag jämlika möjligheter att nyttja e-hälsa och står långt från målet i vision e-hälsa 2025. 

Enligt vision e-hälsa 2025 ska Sverige vara bäst i världen på digitalisering och att utnyttja e-hälsans möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter ska få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Digitalisering av vård- och hälsotjänster syftar till att möjliggöra ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Dagens samhälle är allt mer ”smart” och uppkopplat. Det ska vara enkelt att ta del av information och utöva såväl sina demokratiska rättigheter, som att rösta, som att nyttja digitala vardagstjänster för t.ex. deklaration, inköp, samhällsinformation och e-hälsa. Det digitala valet ska vara ett självklart, smidigt och enkelt alternativ för alla. Men för grupper med särskilda förutsättningar riskerar den snabba digitaliseringen av samhället att bli en utmaning och leda till utanförskap. Demokratiska rättigheter hotas. Skäliga åtgärder vidtas inte trots att rätten att likställas och hamna i jämförbar ställning är lagstadgad. Därmed riskerar den snabba digitala utvecklingen att bli ärenden för både Diskrimineringslagen 1 kap 4 § punkt 3 och FN:s konvention artikel 9 om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – inte minst vad gäller e-hälsas möjligheter och utmaningar.

Ledande politiker i länet behöver våga ifrågasätta om visionen för e-hälsa 2025 verkligen är realistisk. Det behövs en omfattande översyn av vilka skäliga åtgärder som krävs för att erbjuda tillgängliga, användbara och jämlika e-hälsotjänster för alla. Det behövs också förståelse och kunskap om att e-hälsotjänster kan anpassas i oändlighet och trots det aldrig kunna användas av alla. En del samhällsgrupper kommer fortsatt aldrig att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och det är viktigt att förstå också deras behov. För dessa grupper kommer digitala alternativ aldrig att vara en möjlighet, det får aldrig helt ersätta personlig kontakt. Det digitala alternativet kan endast fungera som ett komplement. Snabb utveckling och implementering av digitala tjänster underlättar vardagen för många, men sätter samtidigt andra grupper i ett direkt digitalt utanförskap.

Politiska och strategiska beslut måste fattas för att på allvar motverka digitalt utanförskap. Det fortsatta arbetet för att nå målen för vision e-hälsa 2025 behöver få ta tid. Resurser behöver läggas på utbildning, användarstudier och samverkan med organisationer som företräder de grupper som riskerar ett hamna i ett digitalt utanförskap. Stockholms läns landsting har som främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård, detta måste även omfatta satsningar inom e-hälsa. Att erbjuda tillgängliga, användbara och jämlika e-hälsotjänster är viktigt för att förbättra folkhälsan i länet. Samverkansarbetet för att nå målet i vision e-hälsa 2025 behöver därför på allvar också omfatta samhällets socioekonomiskt svaga grupper. Grupper som har särskilda behov och förutsättningar, såväl individuella som materiella, för att kunna nyttja e-hälsans möjligheter. Grupper som på lika villkor ska ha rätt till valfrihet vad gäller utbud av vård.

Budskapet till landstingets politiker är således enkelt: tappa ingen på vägen – låt alla vara delaktiga! Det som fungerar för grupper med särskilda behov och förutsättningar fungerar för alla i samhället. Tänk mångfald i frågan om digitala möjligheter för att inkludera och göra alla samhällsgrupper delaktiga på lika villkor i vision e-hälsa 2025!

Annika Hässler Ordförande,
Funktionsrätt Stockholms län

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!