SLSO-samverkan om pandemin

Visste du att vi samverkar med SLSO?

I samverkansrådet med SLSO lyfter vi frågor med dem som handlar om pandemins rutiner, hur information överförs mellan olika vårdgivare, vårdgivares separerade flöden, vårdskulden, det ökande antalet digitala vårdmöten och tillgängligheten i dessa digitala möten, samt hur Coronarelaterade omorganiseringar påverkar eller kommer att påverka våra medlemmar.

Sjukvården har haft ett ansträngt år med 2020 års pandemi. Samhället och SLSO befinner sig under Krisledningsorganisation. Sjukvården har under året varit oerhört pressad.

Visste du att vi i samverkan med Regionen har lyft vikten av fysiska vårdmöten? Vi yrkar på att det mellanmänskliga mötet är ovärderligt i vårdkedjan och inte ska ersättas med ett digitalt möte rutinmässigt oavsett pandemiläge eller normalläge.

I december 2020 presenterade Funktionsrätt Stockholms län FKB, Funktionsrättskonsekvensbeskrivning som verktyg på SLSO:s Samverkansråd. Vi vill att detta verktyg ska hjälpa regionens beslutsfattare att göra rätt från början så vi samskapa ett samhälle tillgängligt för alla.

Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, erbjuder hälso-och sjukvård i Region Stockholms regi. Det gör de inom områdena primärvård, psykiatri, geriatrik, avancerad sjukvård i hemmet, somatisk specialistvård samt habilitering och hjälpmedel.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!