Utbildningsgruppens verktyg till medlemsföreningarna

Utbildningsgruppens nya verktyg

Region Stockholm har ändrat anvisningarna och förutsättningarna för bidragsansökan 2021 genom att inte ge bidrag för utbildning annat än till Regionens anställda. Detta berör såväl Funktionsrätt Stockholms län som dess medlemsföreningar. Många medlemsföreningar har ägnat det intressepolitiska arbetet åt att informera och utbilda personer externt inom Regionen, för att förmedla kunskap om olika funktionsnedsättningar och diagnoser samt om universell utformning och social hållbarhet.

Vår interna arbetsgrupp Utbildningsgruppen har under innevarande år ägnat sin verksamhet åt att utforska en metod som skulle stärka föreningarnas intressepolitiska arbete och ta tillvara föreningarnas samlade kompetens för att kunna lösa de utmaningar föreningarna kommer att ställas inför i sin verksamhet. Utbildningsgruppen vill erbjuda medlemsföreningarna att använda ett verktyg och en metod för att underlätta för att identifiera, definiera samt för att ta fram konkreta lösningsförslag på utmaningar som föreningarna står inför idag och i framtiden.

Metoden

Metoden är beprövad och används idag i olika sammanhang där det är viktigt att ett problemområde löses praktiskt och på ett demokratiskt och tillgängligt arbetssätt där alla deltagares kompetens tas tillvarata. Denna metod kan användas t.ex. i en styrelse.

Metoden är ännu inte översatt till svenska. På engelska heter den Lightning Decision Jam, förkortas LDJ, och baseras på en i samarbetsform för problemlösning bland deltagarna och genomförs i form av en workshop.

Workshop

Workshopen kan genomföras digitalt eller fysiskt och är tidsbegränsad till en och en halv timme (90 minuter) och upp till tio deltagare kan vara med. Workshopen består av åtta steg från problem till lösningar:

  1. Identifiera och dokumentera saker som redan fungerar
  2. Identifiera och dokumentera problem och avvikelser
  3. Prioritera problemen genom röstning
  4. Omformulera problemen som genomfört utmaningar
  5. Skapa idéer och lösningsförslag utan diskussion (bland deltagarna)
  6. Prioritera lösningar
  7. Besluta om vad som behöver göras
  8. Gör lösningarna handlingsbara

Anpassning till föreningarna

Denna metod vill Utbildningsgruppen anpassa och utforma universellt för att passa alla medlemsföreningarna. Detta innebär att metoden översätts till svenska och görs universellt utformad för alla. Instruktioner och manualer görs tillgängliga för användning.

Resultat

Genom att använda denna redan existerande metod kommer föreningarna att stärkas i sitt intressepolitiska arbete. Därigenom kommer föreningarna att kunna möta och bemöta de utmaningar de ställs inför på ett nytt, kreativt och framgångsrikt sätt.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!