Funktionsrättspolitiken i din region

MDF:s rapport "Uppföljning av regioner 2020"

Varje år följer Myndigheten för delaktighet, MFD, upp hur myndigheter, regioner och kommuner arbetar med funktionsrättspolitiken. MFD har fått uppdraget från regeringen. Under hösten samlar myndigheten in material genom bland annat en enkät. Svaren sammanställs till en rapport som presenteras i början av 2022.

Region Stockholm har svarat på enkäten som består av 13 frågor. Ett exempel på frågor handlar om hur regionerna arbetar med att föra dialog och inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning. Region Stockholm svarade att de gör det i hög utsträckning. Region Stockholm har även svarat att de i hög utsträckning ställer krav på tillgänglighet i upphandlingar. När det kommer till kommunikativ tillgänglighet och säkerställa att rekryteringsprocesser ger personer med funktionsnedsättning lika möjligheter svara regionen att de gör det i viss utsträckning. Funktionsrättsorganisationer kan använda svaren i enkäterna som underlag för frågor hur kommunen eller regionen arbetar med vissa frågor från år till år. Delar vi deras bild eller har vi en annan?

Läs mer på mdf.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!