Bättre trafik, med bra tillgänglighet!

En rad cyklister kör fram i cykelfilen, intill en blåbuss, som kör åt samma håll i sin fil.

Funktionsrätt Stockholms län har skrivit ett remissvar över Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län (Dnr RS 2021-0109). Remissen handlar om hur Region Stockholm ska kunna skapa bättre kommunikationer med konkurrenskraftiga restider jämfört med biltrafiken. Det är viktigt att ta hänsyn till personer med funktionsnedsättningar när det gäller restider och bytespunkter mellan olika trafikslag.

Funktionsrätt Stockholms län har tagit upp vikten av att cykelstråk ska anpassas så att personer med funktionsnedsättningar lätt kan nyttja cykelstråken. Vi vill att det ska finnas bänkar med jämna mellanrum utmed gångvägar och att växter utomhus inte är allergiframkallande, till exempel starkt doftande buskar och träd. Planen är väl genomtänkt i stort, men vi anser att läshänvisningar och kopplingar till ”Hållbarhetsbedömning för Länstransportplan för Region Stockholm, Strategisk miljöbedömning och social konsekvensbedömning” ska läsas tillsammans för att helhetsperspektivet ska belysas. Vi önskar att det hade gjorts en funktionsrättskonsekvensanalys, FKB, innan planen lades fram. Detta för att förhindra dyra särlösningar i framtiden och för att skapa bättre förutsättningar för ett samhälle för alla.

Regionens remiss (pdf ny flik).

Läs vårt remissvar (pdf ny flik).

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!