Personcentrerad vård och jämställd vård

Patientnämnden hjälper dig att framföra klagomål

Under det senaste mötet med Patientnämndens förvaltning lyfte vi två frågor: vikten av personcentrerad vård och jämställdhet i vården. Med hänvisning till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tillgänglighetsstrategi är personcentrerad vård ett mål. Vi ser en farhåga i att en hel del av klagomålen som nämnden mottar kan vara resultaten av brist på personcentrerad vård. Vi frågade om nämnden förespråkar Personcentrerad vård i sin rådgivning. Vi ser en problematik i att patienterna inte har tillräcklig kunskap om rätten till personcentrerad vård. Patientnämnden svarade att fler synpunkter på bristen på personcentrad vård behöver in till patientnämnden, och genom att lämna synpunkter och klagomål kan vi bidra till att förändra vården.

Gällande jämställdhet i vården visade nämnden siffor på att kvinnor i åldersgruppen 30-50 år är överrepresenterade i klagomålsstatistiken. Detta förklarade nämnden med att denna åldersgrupp troligen är mer intresserad av hälsofrågor. Bara inom den psykiatriska vården är män överrepresenterade statistiskt. Vi kommer ta med oss frågan till vårt uppföljande möte, eftersom vi anser att den skeva fördelningen av inkomna klagomål bör analyseras ytterligare för att se vad som ligger till grund för denna obalans. Betyder dessa siffor att vi har en ojämställd vård i Region Stockholm? Patientnämnden är en liten förvaltning, och analysverksamhet är en liten del av uppdraget. Nämnden delade vår synpunkt att det är en relevant fråga att se över bakgrunden till kvinnornas överrepresentation i statistiken.

  • När du lämnar synpunkter och klagomåltill nämnden bidrar till kvalitetsutveckling och patientbemötande.
  • När du lämnar synpunkter och klagomål till nämnden gällande personcentrerad vård får de statistik som evidens att framföra till politiken att den personcentrerade vården brister.
  • Du kan kontakta Patientnämnden genom att göra ärenden via 1177 vårdguiden, eller genom att skriva, ringa eller maila Patientnämnden Stockholm.

När du lämnar synpunkter och klagomål till nämnden bidrar du till kvalitetsutveckling och patientbemötande. Patientberättelser behövs!

Vi samverkar med Patientnämndens förvaltning. Patientnämnden är en oberoende instans och en viktig länk mellan patienter och vårdgivare. På möte med patientnämndens förvaltning får vi statistik kring patienternas klagomål som ankommit under året i vården.

Patientnämnden skapar statistik till vården och politiken. För att kunna göra det behöver de få in berättelser från verkligheten, från patienterna i vården.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!