Öppet brev till Region Stockholm

Få saker manar till reflektion som ett nytt år. Vi på Funktionsrätt Stockholms län blickar tillbaka på 2022. Vissa saker framträder extra tydligt.

Förändringar utan förankring inom kollektivtrafiken, strama riktlinjer för färdtjänst samt ökade kostnader för hjälpmedel är alla förändringar som har påverkat oss med funktionsnedsättning negativt. Funktionsrätt Stockholms län gjort allt vi kan för att påverka i positiv riktning. Vi noterar att vårt arbete har gett resultat på flera områden.

Under 2022 fortsatte Funktionsrätt Stockholms län vårt samarbete med Region Stockholm. Genom samverkansråd och insiktsutbildningar inom regionens områden har vi löpande träffat politiker och tjänstepersoner. Vi ser att samarbetet varit bärande för att Region Stockholm ska komma närmare visionen att vara en region för alla sina medborgare.

Vi tackar Region Stockholms förtroendevalda och medarbetare för samarbetet under året som gått.

Vi blickar nu framåt. I den politiska plattformen från det nya styret, Mittenkoalitionen, ser vi bland annat löften om återinförande av högkostnadsskydd för tekniska hjälpmedel och ett ökat fokus på personcentrerad vård. Fler ska få rätt till individuella planer och fasta vårdkontakter. Även stärkta bidrag till ideell sektor utlovas.

Besluten kommer att påverka och prägla livet för var femte stockholmare de närmaste fyra åren. Därför är det viktigt att inte stanna vid att återinföra rättigheter som tidigare tagits bort, utan att också förbättra och utveckla. Det vill säga att kunna leva upp till FN:s funktionsrättskonvention fullt ut.

Våra kompetenser som funktionsrättsrörelse är ovärderliga för att göra funktionsrättsarbete utan att människor kommer i kläm. Vi med funktionsnedsättning är experter på vår situation. Vår metod FKB – funktionsrättskonsekvensbeskrivning – är en trygg vägledning för alla verksamheter för att göra rätt direkt. Vi ser positivt på att Mittenkoalitionen med stöd av Vänsterpartiet uttryckt att de ska använda FKB löpande.

Vi ser fram emot fortsatt samarbete och dialog med förtroendevalda och tjänstepersoner under det kommande året. För vi ser att vår relation är viktigare än någonsin.

För ett upprätthållande av mänskliga rättigheter.
Annika Hässler, Ordförande Funktionsrätt Stockholms län

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!