Nominera till styrelsen 2023!

Styrelsens tio ledamöter

Den 15 maj äger Funktionsrätt Stockholms läns årsmöte rum, och just nu pågår nomineringsperioden till Funktionsrätt Stockholms läns styrelse. Styrelsen är verkställande och beredande organ till årsmötet och ordförandestämman. Styrelsen ansvarar även för föreningens förvaltning och ekonomi inför årsmötet, och leder den löpande verksamheten i organisationen. 

Som ordinarie styrelseledamot är du med på styrelsemöten sju gånger per år, varav ett möte är det konstituerande styrelsemötet direkt efter årsmötet. Ett eller två möten per år är längre konferenstillfällen, där styrelsen och kansliet arbetar tillsammans för att forma det intressepolitiska arbetet under året. Våra samverkansråd och flera av våra grupper har även platser vikta för styrelsens ledamöter, så att styrelsen håller sig uppdaterad om vad som händer på alla områden. Ordinarie styrelseledamöter väljs för en period på två år.

För ersättare gäller detsamma som för ordinarie ledamöter, med skillnaden att du väljs för en kortare period – ett år i stället för två.

På årsmötet 2023 ska tre ordinarie ledamöter och tre ersättare väljas. Alla medlemsföreningar kan nominera representanter till styrelsen. Vänta inte, nominera till styrelsen så snart som möjligt! Skicka in nomineringen till info@funktionsrattstockholmslan.se, senast den 11 april.

Funktionsrätt Stockholms läns nuvarande styrelse hittar du här! För frågor om uppdraget som styrelseledamot eller ersättare går det självklart bra att kontakta oss, eller valberedningen valberedningen@funktionsrattstockholmslan.se

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!