1177 Vårdguiden, policyimplementering och delaktighetspolicy

På samverkansrådet med landstingets politiker 27 mars redogjorde innovationslandstingsråd Daniel Forslund redogjorde från det möte som han har haft med funktionshindersorganisationerna kring förslaget om samverkan kring tillgänglighet i 1177 Vårdguiden. Ett reviderat förslag kring samverkan kommer att skickas ut till organisationerna senast den 7 april. Alla är överens om att det är viktigt att säkerställa brukarmedverkan när nya tjänster nu ska tas fram på 1177, både för att göra en behovsinventering men också för att kravställa gentemot leverantörer. Forslund nämnde att det är viktigt att undvika ett digitalt utanförskap, och att även andra kontaktvägar än de digitala ska hållas  öppna, vilket är något som funktionshindersorganisationerna efterfrågar. Han menade att landstinget satsar på att integrera digitala kanaler, exempelvis videomöten, i det vanliga vårdutbudet, och att det ska vara patienten som bestämmer på vilket sätt man vill kommunicera. Det pågår ett antal digitala pilotprojekt på olika vårdcentraler, och i höst kan Forslund rapportera i samverkansrådet kring dessa. Funktionshindersorganisationerna poängterade vikten av att också diskutera hur samverkan ska se ut över tid, och att vi efterfrågar ett reguljärt samverkansråd kring eHälsa/IT-frågor, samt att det behövs en strateg med ansvar för tillgänglighetsfrågor inom området. Det finns nu åtminstone en utsedd kontaktperson kring tillgänglighet på 1177 som heter Kim Radway.

Lisbet Nord och Eva Pilsäter Faxner, från Stockholms läns sjukvårdsområde, var inbjudna för att prata om implementering av policyer och landstingsbeslut. En förändringsprocess måste börja hos den yttersta ledningen, och den måste ta beslut om förändringsprocessen ska ske centraliserat eller decentraliserat, eller i en kombination. De menade att man tidigare har tänkt att det som krävs för att genomföra en förändring är utbildning och motivation, men att forskning har visat att det som också behövs är möjligheter. Det vill säga att det ska finnas en area, en teknik, eller tid, som gör det möjligt för medarbetarna att utföra vård på ett annat sätt. Deras utgångspunkt är att förändring alltid kommer att stöta på motstånd, och att det effektivaste sättet är att via pilotprojekt först närma sig de som är positiva till förändringen och få dessa med sig. Nord och Pilsäter Faxner avslutade med att lyfta fram att patienterna och brukarna är deras bästa hjälp, och att vår input är en av de viktigaste krafterna för att driva förändring.

Helena Bergström, strateg på SLL Social Hållbarhet, informerade om hur hennes arbete med delaktighetspolicyn fortskrider. Hon har en projektanställning året ut, men hoppas att tjänsten ska permanentas, vilket också funktionshindersorganisationerna efterfrågar. Hennes fokus under året är att ge stöd i implementeringen av policyn och att ta fram tillämpningsanvisningar. En layoutad version av policyn och en lättläst version är snart klara. Bergström avser att träffa alla förvaltningar och bolag och diskutera implementeringen med dem. Hon försöker hitta personer som har intresse och mandat för att arbeta med frågorna. Än så länge har hon träffat fyra förvaltningar och många frågor, önskemål och utmaningar har kommit upp. Det handlar exempelvis om kommunikation, upphandlingar och HR-frågor. De som arbetar med tillgänglighetsfrågor har också efterfrågat ett nätverk, och detta har bildats.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!