Studiebesök på Huddinge Akademiska vårdcentral

Den 24 april besökte samverkansrådet Huddinge akademiska vårdcentral, där verksamhetschef Leon Sylverberg hälsade oss välkomna. Han berättade att vårdcentralen har växt under de senaste åren och nu har 27 500 listade patienter, vilket gör den till den tredje största vårdcentralen i landstinget. Det som hindrar dem från att växa ännu mer är främst brist på lokaler. Sylverberg var självkritisk när det gällde tillgängligheten i lokalerna, bland annat bristen på hörslinga och att den nya receptionsdisken inte är höj- och sänkbar. Han menade att det generellt brister i tillgänglighet på landstingets vårdcentraler, och har en dröm om att starta en vårdcentral som redan från början ska vara ”byggd för att ta emot patienter”. Enhetschef Jeanette Skantz-Holmberg informerade om att vårdcentralen har 70 anställda, varav 29 läkare. Man har bland annat ett psykosocialt team, där man har tagit bort remisskravet och även erbjuder akuttider.

Forskningssamordnare Bo-Christer Bertilson gjorde sedan en genomgång av vad det innebär att vara en akademisk vårdcentral:

Akademiska vårdcentraler har startats för att hela vårdkedjan ska akademiseras. Att bedriva forskning inom primärvården handlar om att höja dess status, att kunna implementera forskning direkt i verksamheten och om att bedriva forskning nära patienterna. Primärvården följer patienten under hela livet, till skillnad från sjukhusen där man vistas under en kortare tid.  En akademisk vårdcentral har tre uppgifter: 1) att bedriva forskning tillsammans med andra 2) att utbilda studenter och medarbetare och 3) att arbeta med implementering och utveckling av vårdverksamhet.

Det finns 8 akademiska vårdcentraler, som tillsammans bildar ett nätverk. Varje vårdcentral ansvarar för att ge stöd till ett antal andra vårdenheter. I Huddinges fall erbjuder man utbildningar och stöd till 71 vårdenheter, där det arbetar cirka 2000 personer. Under 2016/17 är målet att skicka ut månadsblad med information till vårdenheterna, erbjuda ett strukturerat välkomnande av studenter, ge stöd till handledare en gång/kvartal, driva tolv forsknings- och utvecklingsprojekt samt erbjuda fortbildning.

Att vara en akademisk vårdcentral har gjort det lättare för Huddinge vårdcentral att rekrytera ny personal, eftersom det är attraktivt att få möjlighet till variation under sin arbetstid. Bo-Christer Bertilson lyfte dock att det uppstår en konflikt mellan att sköta det dagliga arbetet och att ha tid för forskning. En stor del av hans arbetstid som samordnare går därför ut på att söka pengar i olika stiftelser för att kunna ge de anställda som är intresserade av att bedriva forskning en möjlighet till det. Själva utnämningen till akademisk vårdcentral innebär inte att det medföljer några större ekonomiska resurser, och det är ett problem menade Bertilson. Han lyfte även problemet att HSF har stora databaser som de akademiska vårdcentralerna tyvärr inte kan använda sig av i sin forskning, eftersom de ingår i SLSO.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!