Digitala nyheter och patientprocesser

På samverkansrådet med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i maj stod en rad intressanta ämnen och frågor på dagordningen. Bland annat diskuterades frågan om att kunna få kallelser via olika medier, till exempel SMS eller epost, som varit en återkommande fråga i samverkansrådet med SLSO. Idag kommunicerar många vårdgivare, däribland SLSO, information som kallelser med mera till patienterna via post/brev. Det är problematiskt för personer som har nedsatt förmåga att se, men även för personer som använder sin mobiltelefon eller dator som ett hjälpmedel eller stöd i vardagen. I början på maj fattade SLSO beslut om att starta ett projekt för att ändra på det. Arbetet befinner sig just nu i en uppstartsfas. För närvarande görs en inventering av riktlinjer och arbete med riskanalyser utifrån patientsäkerhets- och integritetsaspekter. Inventeringsarbetet ska vara klart innan midsommar. En tidplan för de resterande delarna i projektet kommer att göras efter sommaren. Projektledaren lovade att återkomma till samverkansrådet efter sommaren med mer information om tidplanen, tillvägagångssätt och liknande.

En annan fråga som diskuterades var SLSO:s genomförande inom ramen för SLL:s projekt Journal via nätet. En pilot av patienters möjlighet att läsa sin journal genom inloggning på Mina vårdkontakter via http://www.1177.se genomfördes på två SLSO-drivna vårdcentraler och två privata vårdcentraler under senvintern och våren. Utvärderingarna visade att det gått som planerat. I maj påbörjades breddinförandet och målet är att alla vårdgivare ska vara anslutna senast i december 2017. Tidplanen för breddinförande inom SLSO ser ut enligt nedan:

  • Primärvård i maj. Denna vårdgren innefattar vårdcentraler, primärvårdsrehabilitering, BVC, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, gynekologi, logopedi och mansmottagningar.
  • Habilitering & Hälsa i september.
  • Geriatrik i oktober.
  • Vuxenpsykiatri i november.

I införandet är ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri samt enheter inom vuxenpsykiatrin som behandlar patienter under 18 år undantagna. Vid frågor tekniska frågor kring journal via nätet kan patienter vända sig till 1177 Vårdguidens support på 08-123 135 00 (bör ej förväxlas med den sjukvårdsupplysning som ges via 1177 Vårdguiden).

Inför samverkansrådet hade HSO framfört önskemål om en lägesuppdatering om det patientprocessarbete som pågår inom SLSO. Värdelyftet är ett övergripande utvecklingsprojekt som består av tre delar; Arbetsmiljölyftet 2014-2016 samt Värdelyftet Framtidens Primärvård och eHälsalyftet som är pågående. Syftet är att skapa standardiserade vårdprocesser, så att det får värde för patienten och att rätt kompetens används. Verksamhetsområdeschef Eva Pilsäter Faxner framförde att parallellt med arbetet har projekten även kommit att handla om vad SLSO vill stå för och att fånga upp behov i verksamheterna. HSO frågade även hur dessa projekt länkas samman med de patientprocessarbeten som pågår centralt inom SLL, till exempel projekt 4D (D=diagnoser). Till svar fick vi att SLSO medverkar i det SLL-övergripande arbetet och att tanken är att alla processer ska kopplas samman i nätverkssjukvården.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!