Sommarvården och de mindre sjukhusens uppdrag

På samverkansrådet i maj diskuterades två högst aktuella frågor, nämligen upplägget inför sommaren och det framtida vårdinnehållet på länets mindre sjukhus.

SLL:s chefläkare Johan Bratt var inbjuden för att prata om planeringen för vården i Stockholms läns landsting under sommaren 2017. Johan berättade att sommaren, precis som vid jul- och nyårshelgerna, är en stor utmaning. Så även i år. Därför påbörjades planeringen redan efter nyår. Upplägget är detsamma som tidigare år, där SLL:s chefläkare har det övergripande ansvaret för planering, samordning och uppföljning. Det handlar bland annat om avstämningar med chefläkarna på sjukhus och andra vårdgrenar minst en gång i veckan. I år utökas samordningsfunktionen så att den innefattar även kontinuerliga möten även med sjukhuscheferna. Hälso- och sjukvårdsdirektören har givit direktiv om att det ska finnas en hög kompetens på samtliga avdelningar under sommaren, så även inom beställarfunktionen. Den främst bidragande orsaken är att vårdplatser måste hållas stängda till följd av den rådande sjuksköterskebristen.

Johan framförde att primärvården, närakuter och de mindre sjukhusen spelar viktiga roller för att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård under sommaren. Till exempel har husläkarmottagningarna fått direktiv om att de bör prioritera akuta patienter. Inom den geriatriska vården pågår dialog kring hur fler platser kan skapas och även hur man kan använda direktinläggningar istället för att patienten ska behöva åka till akutsjukhusen först. Att ha ett gott samarbete med länets kommuner är ännu en viktig åtgärd för att klara vården i sommar. Förra året infördes ett direktnummer till 1177 Vårdguiden för hemtjänstperson, det kommer att finnas i år också. Ambulanssjukvården har förstärkts sedan förra året, med bland annat en extra ambulanshelikopter och extra ambulanser. HSO framförde att jourläkarbilarna bör användas i högre utsträckning för att kunna hjälpa patienter i hemmet. Allra helst för personer med kroniska sjukdomar och/eller funktionsnedsättning. SLL kommer att genomföra informationskampanjer som riktar sig till både patienter och vårdgivare. Under sommaren kommer en sammanfattande rapport att publiceras på SLL:s hemsida varje vecka.

Genomförandet av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården i Stockholms län (FHS) är i full gång. Som en del i detta pågår omstruktureringar av vården på de mindre sjukhusen. De mindre sjukhusen är nio stycken till antalet – Löwenströmska sjukhuset, Sollentuna sjukhus, Handens sjukhus, Dalens sjukhus, Jakobsbergs sjukhus, Sabbatsbergs sjukhus, Bromma sjukhus, Rosenlunds sjukhus och Nacka sjukhus. De mindre sjukhusens uppdrag kommer, förutom slutenvård inom geriatrik och psykiatri, primärt att ha ett fokus på somatisk specialistvård och primärvård. I och med Vårdval Stockholm kommer vården som erbjuds på de mindre sjukhusen att drivas av olika vårdgivare.

Utredaren Tomas Österberg berättade att på HSF görs det ständiga uppdateringar och samordning kring projekten. På några av sjukhusen, till exempel Sollentuna sjukhus och Nacka sjukhus, har ombyggnationerna dragit ut på tiden och i kostnader. I budgeten för 2018 ligger fokus på den fortsatta styrningen och samordning av projekten, samt att skapa förutsättningar för att vårdutbudet på de mindre sjukhusen ska vara sammanhållen. Dessutom ska det tillskapas cirka 100 slutenvårdsplatser inom psykiatri och rättspsykiatrisk vård. HSF utreder möjligheten att ta hjälp av andra aktörer att bygga platser för geriatrisk slutenvård.

Under punkten övriga frågor bad HSO förvaltningen att kommentera de artiklar som skrivits i pressen om vårdcentraler som KRY och Min doktor. Enligt en artikel i DN har kostnaderna ökat, samtidigt som sökmönstret visar att de virtuella vårdcentralerna inte avlastar husläkarmottagningarna. Mötesordförande Yvonne Lettermark framförde att förvaltningen var oförberedd på denna utveckling. Vidare bad hon att HSF får återkomma till samverkansrådet i frågan med mer information om den vidare hanteringen.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!