Landstingets nya policy för delaktighet

Den 23 maj hölls samverkansråd med Kulturförvaltningen. Helena Bergström, strateg inom området funktionsnedsättning på SLL Hållbarhet, var inbjuden att informera om Stockholms läns landstings nya policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Helena arbetar med att ta fram tillämpningsanvisningar till policyn, i form av ett dokument som ska ge förvaltningarna mer konkreta verktyg och metoder för att systematiskt arbeta för ökad delaktighet. Policyn, som funktionshindersorganisationerna har varit med och gett synpunkter på, har fem målområden:

  • Möta människor med respekt
  • Användarvänlig kommunikation
  • Fysisk tillgänglighet
  • Öppenhet och samverkan
  • Att ta tillvara allas arbetsförmåga

Samverkansrådet samtalade om hur dessa målområden kan tillämpas inom kulturförvaltningen. Eva Bergquist underströk att kulturförvaltningen inte själva är kulturproducenter, utan att man ger stöd till det fria konstlivet. Därmed skiljer man sig från andra delar av landstinget, som själva producerar vård eller kollektivtrafik, eller genomför upphandlingar. Idag informerar kulturförvaltningen alla som får bidrag om att landstinget har en policy om delaktighet. Alla som ansöker om bidrag måste även uppge hur man förhåller sig till tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Samverkansrådet lyfte bland annat frågan om det finns några ekonomiska ramar för implementeringen av policyn, eftersom tillgänglighet i form av exempelvis teckenspråkstolkar kostar pengar. Helena menade att detta är en utmaning, och att policyn för att få genomslag måste tas upp i budgetanvisningarna till respektive förvaltning.

Eva Bergquist informerade om aktuella processer på kulturförvaltningen. Man har gett stöd till flera projekt med anknytning till funktionsnedsättning, bland annat Dövfilmsfestivalen och ett projekt om taktilt fotografi. I sin översyn av kulturskolorna i länet har man hittat flera kommuner som är extra bra på att erbjuda aktiviteter för unga med funktionsnedsättning, och man funderar över hur dessa kommuner kan samarbeta för att eventuellt bli kunskapscentrum inom området.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!