Planeringsstudie färdtjänstavtal

Nuvarande avtal som avser färdtjänsttrafiken går ut 2018, men det finns möjlighet till förlängning till och med 2020. En planeringsstudie syftar till att detaljera affärsinriktning inför de kommande upphandlingarna. Målet med arbetet i studien är att utreda och arbeta fram en planeringsstudie som innehåller bland annat:

 • Beskrivning av förutsättningar och nuläge
 • Förslag på avtalsindelning
 • Förslag på mål och affärsinriktning, inklusive kostnadskalkyler kopplat till respektive avtal samt olika alternativ i enlighet med utredningen
 • Redovisning av möjligheter och risker
 • Förteckning av projekt som påverkar affären
 • Redogörelse för aktuella intressenters syn på nuvarande trafik och framtida behov

Det som själva studien omfattar är:

 • Nulägesanalys
 • Dialog med marknads- och resenärsrepresentanter
 • Utarbeta övergripande kravnivå: kvalitetskrav, sociala krav och fordonskrav
 • Utarbeta affärsinriktning: avtalsmål, avtalsindelning, ansvarsfördelning, ersättningsmål och incitament, samt avtalstid
 • Kostnadsanalyser
 • Riskanalys och konsekvensbedömning

Samma referensgrupp som deltog i utredningen Framtidens färdtjänst kommer att bli kallad för att diskutera dessa frågor. Två möten kommer att bokas in nu under våren/sommaren.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!