Undersökning äldres trygghet i kollektivtrafiken i Stockholm

sl-seniorer

Trafikförvaltningen har sedan tidigare kunskap om vad som skapar trygghet och otrygghet i kollektivtrafiken utifrån olika kvalitativa studier. Men hittills har man inte vetat hur stora de olika problemen är, och vilka orosmoment som mest påverkar äldres vilja att resa med kollektivtrafiken.

Trafikförvaltningens kommunikationsavdelning har därför anlitat CMA (ett företag som gör undersökningar) för att genomföra en kvantitativ mätning bland seniorer (60+ åringar) med avseende på deras trygghet i kollektivtrafiken, med fokus på att fånga upp deras upplevelse av oro, rädsla och otrygghet. Studiens fokus ligger på att testa några hypoteser om oro/risker som målgruppen kan antas uppleva, och eventuella konsekvenser av dessa för deras resvanor i kollektivtrafiken. Målgruppen för mätningen är personer boende i Stockholms län.

Det man har kommit fram i undersökningen är bl.a.

  • Otrygghet på grund av människor som uppför sig störande är den faktor som skapar störst grad av otrygghet.
  • Eftersom oron för halka är säsongsbetonad så är det viktigt att SL under aktuell säsong kan garantera säkra perronger och hållplatser.
  • Oro med anledning av stress på grund av mycket folk har stor påverkan på beteendet.

Trafikförvaltningens kommunikation ska bidra till att äldre och personer med funktionsnedsättningar ska känna sig trygga i kollektivtrafiken, så att de vill och vågar åka med den. Undersökningens resultat kommer att användas till att planera kommande kommunikationsinsatser. Den kommer även att spridas internt på Trafikförvaltningen för att lyfta fram problemområden som behöver åtgärdas.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!