Information från Patientnämnden och innovationslandstingråd

Terminens fjärde samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls 27 november. Inbjudna till samverkansrådet var bl.a. Steinunn Ásgeirsdóttir och Lillemor Humlekil som informerade om patientnämndens verksamhet.

Till patientnämnden kan man vända sig med frågor rörande

 • landstingets hälso- och sjukvård
 • kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden med mera
 • privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun
 • folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar
 • privata tandhygienister och tandvård utförd hos Distriktstandvården och Aqua Dental.

Förvaltningen kan

 • stödja och hjälpa patienter och anhöriga
 • bidra till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet
 • ge information
 • främja kontakter mellan patienter och personal
 • hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet
 • rapportera iakttagelser och avvikelser till vården
 • förordna stödpersoner till tvångsvårdade och isolerade.

Steinunn och Lillemor informerade även om att nämnden har ett nytt system för digital kommunikation. Man kan maila, chatta m.m. och naturligtvis även ringa. 1177 är kopplat till ärendehanteringssystemet och detta är Stockholm först i Sverige med.

Caroline Ottosson var inbjuden för en diskussion om färdtjänsten, men hade inte möjlighet att komma. Deltagarna enades om att bjuda in Caroline till ett nytt möte under december månad.

Vidare informerade innovationslandstingråd Daniel Forslund om pågående arbete, bland annat digitala vårdbesök från 2018. Frågan om säker inloggning togs upp och det finns redan idag säkra tjänster. Organisationerna framförde att de är bekymrade över att förvaltningen inte kontaktar de stora antal personer som är intresserade av att testa 1177 m.m. I och med att personernas kunskap inte tas till vara är risken stor att de tappar motivationen för att delta i ytterligare tester. Daniel kommer att kontakta förvaltningen och meddelar därefter organisationerna.

Ämnen för nästa år diskuterades. I februari är ett studiebesök hos tunnelbanans ledningscentral inplanerat. Förslag på punkter är också landstinget som arbetsgivare, FoUU, kvalitet i primärvården och föreläsning av Gunnar Akner, geriatriker.

Frågor som lyftes av organisationerna var:

 • Den s.k. kronikersatsning som landstinget haft och vad som hänt med den. Detta får bli en punkt vid ett kommande sammanträde.
 • Praktikplats för personer med funktionsnedsättning

De budgetmedel som tidigare fanns för att kunna ha praktikplatser för personer med funktionsnedsättning inte är budgeterade för 2018. Organisationerna önskar att Maria Englund bjuds in till ett kommande sammanträde för information och diskussion om pågående och kommande arbete.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!