Samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker

Terminens första samverkansråd med landstingsstyrelsens politiker hölls 29 januari. Dagens gäster var Maria Englund, Henrik Normark och Daniel Forslund.

Mötets första gäst var personaldirektör Maria Englund, som informerade om landstinget som arbetsgivare. Maria berättade bland annat om olika beslut kring kompetensförsörjning som tagits av SLL. HSO hade förberett frågor och synpunkter rörande:

  • Hur planerar SLL att rekrytera med mångfald?
  • SLL som Sveriges största arbetsgivare måste ta ett bättre ansvar för social hållbarhet, hur går planerna kring det?
  • Aktivitetsbaserat arbetssätt, hur fungerar det för personer med behov av anpassad arbetsmiljö och anpassade arbetsuppgifter?
  • Gällande sommarjobben inom SLL, där funktionsnedsatta är en prioriterad grupp, vem och vad definierar vad som är prioriterat? Hur ska de sökande veta om de ska söka i den prioriterade gruppen?
  • Är ansökningsformuläret för sommarjobben anpassat? I de grupper som HSO företräder finns de som kommunicerar på annat sätt än tal- eller skriftspråk samt ovana datoranvändare (för onlineansökan). Gäller alla former av formulär för rekrytering.
  • HSO bistår gärna med råd vad gäller en rekryteringsprocess som inkluderar mångfald.

De frågor som Maria inte hade möjlighet att svara på direkt tog hon med sig och bad att få återkomma med svar på. HSO påtalade behovet av tillgänglighetsstrateg på SLL för att möta behovet av att kunna rekrytera med mångfald och skapa arbetsförutsättningar för alla.

Mötets andra gäst var Henrik Normark från SLL Styrning och ekonomi. Han informerade om landstingets arbete med att minska antalet policyer. Fullmäktige och landstingsstyrelsen har givit ett uppdrag att minska antalet policydokument. Målet att få en tydligare styrning och arbetet genomförs 2017–2018. Idag finns 24 policydokument som är beslutade av landstingsfullmäktige. Det finns inte tillräcklig samordning och styrning och det är så omfattande att ta till sig att det är lätt att missa vad som är viktigt. Målet är att 24 policyer ska bli 10.

Slutligen informerade innovationslandstingråd Daniel Forslund om det nya webbtillgänglighetsdirektivet, som innebär att alla SLL:s hemsidor ska ses över vad gäller tillgänglighet.

Ytterligare frågor som lyftes av organisationerna var samverkan med Kulturförvaltningen. Förvaltningen har egna sätt att tolka och följa avtalet vilket ofta speglar okunskap och ovilja till samverkan. På vilket sätt kan vi engagera Kulturförvaltningen och skapa förutsättningar för en bättre samverkan? Organisationerna konstaterade även att samarbetet mellan Locum och kulturförvaltningen inte alltid fungerar. Konstverk har flera gånger varit olämpliga eller placerats så det försämrar tillgängligheten. Daniel Forslund tar kontakt med Gunnel Orselius Dahl, ordförande i kulturnämnden, för en diskussion.

Nästa samverkansråd hålls den 26 februari.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!