Policy-bantning, regionbildning och frågestund

Terminens första samverkansråd med landstingsstyrelsens förvaltning hölls den 12 februari. Fredrik Åstedt vid landstingsdirektörens stab ersatte för dagen landstingsdirektör Malin Frenning, som fått förhinder. Dagens inbjudna gäster var Henrik Normark, från SLL Styrning och ekonomi, samt projektledare Anna Lundgren.

Mötets första gäst Henrik Normark informerade om landstingets arbete med att minska antalet policyer. Fullmäktige och landstingsstyrelsen har givit ett uppdrag att minska antalet policydokument, med målet att få en tydligare styrning. Arbetet genomförs 2017–2018. Idag finns 24 policydokument som är beslutade av landstingsfullmäktige, målet är att 24 policyer istället ska bli 10 stycken. En ny viktig policy är ”Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling”, som ersätter cirka 10 nuvarande policydokument. Rådet har fått policyn på remiss och övriga medskick kring områdesspecifika och kompletterande riktlinjer välkomnas.

Mötets andra gäst var projektledare Anna Lundgren, som informerade om pågående förberedelser inför regionbildning i Stockholms läns landsting. Regionbildning innebär att Stockholms läns landsting tar över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen från och med 1 januari 2019, förutsatt att riksdagen fattar beslut att lagen om regionalt utvecklingsansvar även ska omfatta Stockholms län.

Efter detta redogjorde Fredrik Åstedt kort för aktuella ärenden:

  • Landstingsstyrelsens extrasammanträde den 13 februari angående jävsutredning av finanslandstingsråd Irene Svenonius.
  • Landstingsdirektören ska framöver rekrytera inköpschef samt regelefterlevnadschef.

Vidare diskuterades de frågor som organisationerna lyft:

Fråga: hur planeras det för anställda med särskilda behov i samband med den planerade samlokaliseringen av LSF och HSF på Lindhagensgatan, där aktivitetsbaserat arbetssätt kommer att tillämpas.

Svar: I samband med kontraktsskrivning för de nya lokalerna på Lindhagensgatan anlitades Locums tillgänglighetsansvariga för att redan i ett tidigt skede granska och korrigera i handlingar, rumsbeskrivningar, kontraktsritningar m.m. så att de uppfyller policyer, lagar och förordningar som gäller för tillgänglighet enligt Boverkets byggregler, samt landstingets interna riktlinjer. Just nu är man i ett projekteringsskede för fastigheten och en ny granskning planeras inom kort. Man ser också ett behov av att planera för möten med olika funktionshinders- och patientorganisationer, samt ett behov av att se över befintliga lokaler enligt samma principer, för att säkra kravuppfyllnad – eventuellt kan det resultera i att en handlingsplan för anpassningsarbete tas fram som även inkluderar IT-, AV- och övrig teknik.

Anpassning av den personliga arbetsplatsen (anpassning på individuell nivå) sker utifrån medarbetarens specifika behov i relation till arbetsplatsens utformning, enligt samma principer som idag. Medarbetare, chef, HR-avdelning, företagshälsovård och lokalansvariga samverkar för att hitta en optimal lösning. Som stöd i arbetet med samlokaliseringsprojektet använder man sig bland annat av landstingets “Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning” (som senare uppgår i ovan nämnda “Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling”) och checklista för fysisk tillgänglighet.

Ett medskick från organisationerna var att även beakta kommande anställdas behov och inte bara se till nuvarande anställdas specifika behov av anpassningar.

Fråga: Kulturförvaltningen har egna sätt att tolka och följa samverkansmodellen, vilket ofta speglar okunskap och ovilja till samverkan. På vilket sätt kan Kulturförvaltningens engagemang öka, för att på sikt skapa förutsättningar för en bättre samverkan?

Svar: Kulturförvaltningen har inför mötet kontaktats och fått möjlighet att kommentera frågan. Kulturförvaltningen har uppfattningen att samverkansmodellen följs, men välkomnar samtidigt synpunkter och förbättringsförslag. Under mötet utvecklade organisationerna bakgrunden till frågan, bland annat hanteringen av ett remissutskick där samverkansmodellen har frångåtts, och menar att syftet med att ta upp frågan i landstingsdirektörens samverkansråd är att belysa problemet.

Fråga: Med bakgrund av att tidigare projektanställd tillgänglighetsstrateg inte längre arbetar på landstingsstyrelsens förvaltning vill organisationerna ha svar på av vilken anledning frågan inte är ett prioriterat område.

Svar: Frågan behandlas vid nästkommande möte när landstingsdirektören kan närvara.

Övriga frågor: Organisationerna lyfte en oro för att policyn för delaktighet och de framtagna tillämpningsanvisningarna ”försvinner” i den nya “Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling”. I Henrik Normarks genomgång av arbetet med policydokument framgick det att den nya policyn kommer att kompletteras av områdesspecifika riktlinjer.

Organisationerna framförde ett önskemål att sjukhusdirektörer bjuds in till rådet framöver.

Organisationerna efterfrågade information om upphandling av hjälpmedel och medicinteknisk utrustning med Onemed. Frågan tas lämpligen upp i samverkansrådet under SLSO.

Organisationerna vill se ett större engagemang för Patientsäkerhetskonferensen.

Nästa samverkansråd hålls den 24/5.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!