Tillgänglighet i kulturen

Till samverkansrådet med Kulturförvaltningen den 16 maj var Robert Johansson, 2:e vice ordförande i landstingets kulturnämnd, inbjuden för att berätta om sitt uppdrag. Han är fritidspolitiker och representerar socialdemokraterna som sitter i opposition. Under mötet berättade Robert om vad kultur är för honom, diskuterade kring hur personer med funktionsnedsättning ska kunna erbjudas kultur på lika villkor och hur SLL kan arbeta med inkludering i kulturutbudet. Robert tar med sig alla konkreta tips han fått till sitt parti och till sitt uppdrag som fritidspolitiker, och han återkommer gärna. 

En fråga som kom upp var om uppföljningen av en tidigare inventering av tillgängligheten som landstinget gjorde cirka 2013. Vem ansvarar för att det åtgärdas? Förvaltningschef Eva Bergquist svarade att hon avser aktivera inventeringen igen. Hon poängterade också att kulturförvaltningen på webben lyfter fram möjligheten att använda samrådets medlemmar som experter.

Vidare berättade Eva om en stor ökning av antalet anställda i kulturförvaltningen. Nu ingår även landstingsarkivet och landstingsbiblioteket samt länskulturfunktionerna Regionbibliotek Stockholm och Dans i Stockholms stad och län i förvaltningen. På frågan om det finns några planer för insiktsutbildningar blev svaret att det fortfarande diskuteras i ledningsgruppen.

Övriga frågor som lyftes under mötet gällde bland annat synpunkter på kulturförvaltningens nya lokaler. Det är ännu inte kulturförvaltningens fråga, de kommer så småningom att blir tilldelade lokaler utifrån allokeringsförslag. Projektgruppen arbetar vidare med frågor om bland annat tillgänglighet.

Även bristen på teckenspråkig kultur togs upp. De som använder språket är utspridda i länet, och det är svårt att ordna regelbunden verksamhet i varje kommun. Biblioteken vore till exempel bra platser, men någon måste ta ansvar på en högre nivå. Har landstinget någon plan? Eva och Robert meddelade att de tar med sig den övergripande frågan i det fortsatta arbetet. Det finns även bra exempel som Dövfilmfestivalen: www.stockholmsdf.se/dovfilmfestival

Ett tillägg från mötet är att det också finns grupper av personer med funktionsnedsättning som helt saknar språk, och att det innebär ännu större isolering och brist på kultur.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!