Samordnad utveckling för god och nära vård

Anna-Nergardh.jpg
Anna Nergårdh

Den 21 augusti besökte regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh Funktionsrätt Sveriges nätverksmöte för jämlik hälsa. I juni presenterade utredningen det andra delbetänkandet med namnet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39), som nu är ute på remiss.

Anna Nergårdh inledde presentationen med att berätta att det har funnits och finns många initiativ till utveckling av hälso- och sjukvårdens styrsystem, men att det har saknats samordning. Utredningens uppdrag är att samordna hälso- och sjukvården så att den blir modern, jämlik, tillgänglig och effektiv. Förutom direktivet har utredningen i uppdrag att konkretisera de förslag som presenterades i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård (SOU 2016:2). Anna Nergårdh förtydligade att fokus ligger vid primärvården, men att det inte är en renodlad primärvårdsutredning.

Utredningen definierar begreppet modern vård som en hälso- och sjukvård som tar hand om kroniska och långvariga tillstånd samt förebygger ohälsa. Dagens hälso- och sjukvårdssystem i framförallt primärvården är inte konstruerat för att ge de typerna av vård. Vidare anser Anna Nergårdh att ett modernt hälso- och sjukvårdssystem är ett system som i högre utsträckning baseras utifrån medborgarnas behov och förutsättningar. Vilket även innefattar personcentrerad vård, förebyggande åtgärder och samordning. En förutsättning, enligt Världshälsoorganisationen WHO, för att uppnå jämlik hälsa är att ha en stark första linjens hälso- och sjukvård. Anna Nergårdh betonade att för att uppnå jämlik hälsa behövs samverkan på många olika nivåer med såväl samhällsaktörer som civilsamhället.

I jämförelser med andra länder ligger Sverige i topp när det kommer till medicinska resultat. Sverige har däremot sämre resultat när det kommer till patienters delaktighet. Anna Nergårdh menar att delaktighet inte bara handlar om patienters trivsel och nöjdhet, utan att delaktiga patienters motivation och ansvarstagande ökar. Det bidrar till att hälso- och sjukvården kan prioritera patienter som behöver stödjande insatser. I delbetänkandet lämnar utredningen förslag för förbättrad kontinuitet. Bland annat genom fast läkarkontakt i primärvården. Anna Nergårdh påpekade att fast läkarkontakt inte står i motsatsförhållande till fast vårdkontakt som finns i reglerad i Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Vidare menar Anna Nergårdh att fokus kommer att förskjutas från funktion till person, vilket skapar både tillit och förtroende för primärvården.

Utredningens målbild för utvecklingen av hälso- och sjukvården sträcker sig tio år fram i tiden. För att nå den har utredningen pekat ut två faktorer som särskilt avgörande –  kompetensförsörjning inklusive utbildning och fortbildning samt vision eHälsa 2025. Anna Nergårdh menade att det finns ett engagemang för frågorna, men för att lyckas nå målbilden behövs uthållighet framförallt från politiskt håll.

Funktionsrätt Stockholms läns representanter i samverkansrådet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att bearbeta remissen och avge ett yttrande till Funktionsrätt Sverige. Vid frågor, synpunkter och inspel kontakta gärna Lennart Håwestam lennart.hawestam@funktionsrattstockholmslan.se 070-736 60 33 eller Karin Aronsson karin.aronsson@funktionsrattstockholmslan.se 08-692 03 47

För mer information om utredningens hemsida, där finns information, delbetänkanden och informationsfilmer www.sou.gov.se/godochnaravard/

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!