Dom i mål om färdtjänst

Bakgrund: Personer som inte kan åka vanlig färdtjänsttaxi kan få tillstånd för rullstolstaxi. Tidigare har det inte funnits något tak på antalet fritidsresor under ett år. I samband med att färdtjänstnämnden i Region Stockholm beslutade om att begränsa antalet fritidsresor för rullstolstaxi till 500 resor per år skickades en skrivelse till alla som har tillstånd för rullstolstaxi. En person med tillstånd för rullstolstaxi uppfattade skrivelsen som ett beslut, som därmed går att överklaga. Hen begärde en prövning om skrivelsen ansågs vara ett förvaltningsbeslut.

Förvaltningsrätten som prövade fallet ansåg att skrivelsen kunde uppfattas som ett bindande förvaltningsbeslut och därmed möjligt att överklaga. Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde en annan bedömning. Högsta förvaltningsdomstolen anser att skrivelsen endast innehåller information och inte någon bedömning om enskilda personers tillstånd. Därför utgör skrivelsen inte ett beslut och kan därför inte överklagas. Därmed upphävs tidigare domar i förvaltningsrätten och Kammarrätten.

Domen i helhet

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!