Workshop om Funktionsrättskonsekvensbeskrivning

Berit och Johanna vid workshoppens resultattavla

Funktionsrätt Stockholms län arbetar just nu med att ta fram grunderna till en Funktionsrättskonsekvensbeskrivning, FKB. Tanken är att FKB ska vara ett verktyg som Region Stockholms tjänstepersoner och politiker använder när de ska fatta beslut. Vår utgångspunkt i detta arbete är mänskliga rättigheter, funktionsrättskonventionen och barnrättskonventionen. Vårt mål är att FKB ska få samma genomslag som MKB. Vi vill att beslutsfattare använder FKB för att identifiera, beskriva och analysera konsekvenserna för personer med funktionsvariationer innan besluten fattas. Genom att Region Stockholm använder FKB hjälper de sig själva genom att tänka efter före.

Vår tanke är att verktyget ska kunna användas på olika nivåer av beslutsfattande, till exempel på kliniknivå. En FKB ska fungera likt miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, som redan finns etablerad i Region Stockholm och lagstiftningen sedan 2017.

På vår workshop 26/10 fick deltagarna diskutera vad de tycker ska ingå i en FKB och hur FKB kan användas av föreningarna och Region Stockholm. Här är några exempel på hur föreningarna kan använda FKB:

  • Vid införandet av nationella riktlinjer.
  • Helhetssynen vid frågor som handlar om hjälpmedel.
  • Väntetider och diagnostik.
  • Behovet av förebyggande insatser hos våra medlemsgrupper.

Funktionsrätt Stockholms län planerar att lansera begreppet på den internationella funktionsrättsdagen den 3/12. Mer information kommer, så håll utkik! Tack till alla deltagare för bra diskussioner!

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!