Folkhälsa och långsiktig utveckling

Gör jämlikt för olikt! En bild från ett digitalt möte.

På årets första samverkansråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen pratade vi om folkhälsa och en utredning om den långsiktiga utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska ta fram en ny folkhälsopolicy. Den får rubriken ”Folkhälsopolicy – God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen”. Den ska gälla för hela Region Stockholm. Regionen kommer att ha ansvar för att kommuner, regionens förvaltningar, näringsliv och civilsamhället ska arbeta åt samma håll. Policyn ska fokusera på fyra områden:

  • Tänka efter före
  • Hälsofrämjande och förebyggande
  • Samhälleliga förutsättningar för alla
  • Jobba tillsammans

På mötet ställde Funktionsrätt Stockholms län flera frågor om funktionsrättsperspektivet i policyn. Till exempel tog vi upp att personer med funktionsvariationer har en sämre skattad hälsa jämfört med övriga befolkningen. För att det ska bli jämlikt måste det göras olikt och anpassas utifrån olika behov.

Vi fick också en uppdatering kring vad som hänt med ”Långtidsutredningen”. Det är en utredning som ska ta fram underlag kring behovet av hälso- och sjukvård fram till år 2040. Funktionsrätt Stockholms län tog upp att vi saknade patientsäkerhetsperspektivet i utredningen. Under våren kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen att bjuda in till rundabordssamtal och andra aktiviteter för att fortsätta diskussionerna kring utredningen. Funktionsrättsorganisationerna kommer att få en inbjudan.

Hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson gav en kort uppdatering om läget i hälso- och sjukvården. Det är något färre som behöver få vård på sjukhus just nu. Läget är fortfarande ansträngt och vårdens medarbetare är trötta. Björn uppmanade alla att hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Vidare berättade Björn att den första fasen i vaccinationsprogrammet är snart avklarad. Region Stockholm har delat ut de doser de har fått och tillämpar Folkhälsomyndigheten prioriteringsordning. Funktionsrättsorganisationerna tog upp att det behöver finnas ett telefonnummer dit medborgare kan ringa om de behöver ha hjälp att boka tid för vaccinationer eller liknande.

Publicerad av Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande funktionshindersföreningar i Stockholms län. Vår verksamhet bedrivs framför allt i samverkansråd med Region Stockholms förvaltningar. Målet är att uppnå ett samhälle för alla!